ЗДРАВЕ ЗНАЕТЕ ЛИ,ЧЕ.... ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

Ловджийската чешма в село Чифлик е негодна за пиене

През отчетния период в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 10 проби вода-питейна от централни водоизточници от: гр. Троян – 3 проби, с.Орешак, с. Черни Осъм, с. Бели Осъм, с. Чифлик, с. Балканец, с. Балабанско – 2 проби, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 2 проба вода-питейна от ведомствен водоизточник по микробиологични и химични показатели от: с. Чифлик, които също отговарят на Наредба № 9/2010г.

Изследвани са 3 проби вода от обществени местни водоизточници по микробиологични и химични показатели с. Терзийско, с. Бели Осъм, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”, с изключение на с.Чифлик Ловджийска чешма с отклонение по показатели коли титър < 30 (1,0) и микробно число” 82 КОЕ/мл.     За установените несъответствия, на основание чл.38, ал.1 от Закон за здравето, на кмета на с. Чифлик е издадено предписание за уведомяване на населението на селото по подходящ начин, че водата  от чешмата не е годна за пиене и да не се ползва за питейни цели.

В лабораторията са изследвани още 2 проби вода от плувен басейн по микробиологични и химични показатели от: с.Бели осъм и гр.Троян, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

изт. рзи Ловеч

Facebook Comments