ОБЩИНА ТРОЯН

ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В ТРОЯН ВЗЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРИ ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ

Общинската  епизоотична комисия – Троян взе решения за следните превантивни мерки за недопускане на цитираните болести имайки предвид информацията от д-р Тодор Банчев – официален ветеринарен лекар „Здравеопазване на животните” Той каза, че има благоприятната епизоотична обстановка в община Троян, а именно – към датата на заседанието няма констатирани огнища на територията на общината и на трите опасни заразни болести Инфлуенца (грип) по птиците (ИП), Чума по дребните преживни животни (Чума по ДПЖ) и Африканска чума по свинете (АЧС); Проведените по инициатива на ОДБХ – Ловеч информационно-обучителни срещи със стопани, отглеждащи птици, дребни преживни животни и свине,с оглед повишената епизоотична обстановка в страната и в Ловешка област 

Решенията , които се приеха са:

  1. Организираните от Районно управление на Министерството на вътрешните работи – Троян (РУ на МВР – Троян) постови дежурства и проверки в подходите към община Троян да продължат до нормализиране на епизоотичната обстановка в Ловешка област с цел предотвратяване нерегламентираното превозване на животни, като се изискват всички необходими документи за животните: ветеринарномедицинско свидетелство съпровождащо пратката с животни (от където да стане ясен произходът на животните, здравният статус, мястото на произход и крайната дестинация, с какво предназначение са – за клане, доотглеждане, развъждане и други); лиценз на транспортното средство за превоз на животни; удостоверение за правоспособност на водача (за изкаран курс по хуманно отношение към животните).
  2. Собствениците и управители на птицевъдни, свиневъдни и обекти с ДПЖ и собствениците на птици, свине и ДПЖ, отглеждани само за лични нужди, да въведат мерките за биосигурност (недопускане на външни лица, използване на дезинфекционна площадка за хора и транспортни средства, индивидуално предпазно облекло, ръкавици за еднократна употреба, маски, недопускане контакти между животни от различни стада, недопускане на посещения на други животновъдни обекти, размяна на животни, инструменти и превозни средства с други ферми и стопанства и т.н.).
  3. Собствениците и управители на птицевъдни, свиневъдни и обекти с ДПЖ и собствениците на птици, свине и ДПЖ, отглеждани само за лични нужди, да уведомяват незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета/кметския наместник на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите животни или при смъртност.
  4. Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Троян” и Държавните горски стопанства на територията на община Троян да уведомяват незабавно официалния ветеринарен лекар на община Троян за наличие на болни или умрели диви птици и животни (за вземане на проби за лабораторно изследване).
  5. Официалния ветеринарен лекар на община Троян от отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ – Ловеч и обслужващите ветеринарни лекари да извършват клинични прегледи при съмнение за болестите ИП, Чума по ДПЖ и АЧС и вземане на проби за лабораторно изследване при съмнителна смърт на диви и домашни птици, ДПЖ и диви и домашни свине.     
  6. Да не се провеждат събори, изложби, пазари, състезания и други на територията на община Троян, съгласно чл. 134, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  7. Да се прекрати всякакво движение на живи домашни птици, яйца за размножаване и консумация, прясно пилешко месо, пилешки месни продукти, живи дребни преживни животни (ДПЖ), мляко и продукти от ДПЖ, прясно или осолено месо от ДПЖ и месни продукти от ДПЖ, които идват от официално обявените предпазни (3 км около огнището) и надзорни (10 км около огнището) зони.

8. Да не се допуска нерегламентиран превоз и търговия със свине.

9. Фуражите, с които изхранват животните, да се съхраняват в закрити и затворени помещения.

 

Facebook Comments