СУ"Васил Левски" Троян

levskiКои сме ние?

Училище «Васил Левски» – гр.Троян е съвременно среднообщообразователно училище, в което се обучават 830 ученици в 34 паралелки от първи до дванадесети клас. То изгражда личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в Троян, България, Обединена Европа и света!

Училището предоставя качествено образование с високо ниво на общообразователна, профилирана и професионална подготовка, с успешно завършване на клас, етап и степен, с придобиване както на основно и средно образование, така и на професионална квалификация в областта на туризма.

Имаме за свои приоритети: чуждоезиковата и хуманитарна профилирана подготовка; усвояването на непрекъснато развиващите се информационни и комуникационни технологии; професионалното обучение и квалификация по специалността «Организация на хотелиерството»!

Стремим се да осигурим европейски стандарти в обучението и възпитанието. Учениците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост! А училището – нашата Вселена!

Девизът ни е мисълта на «най-великия българин» – Васил Левски – патрон на нашето училище: „Времето е в нас и ние сме във времето!“

Ние се променяме, за да се развиваме във времето и за да успеем да получим заслужено реноме на най-доброто училище в Троян и региона.

Троян, България и Европа очакват от нас и нашето училише принос в своето развитие и просперитет, защото ние сме част от тях, а те са част от нас!

Визия на нашето училище
Към какво се стремим?
Ние – ръководство, учители, ученици и родители – отстояваме идеята СОУ «Васил Левски»-Троян да се утвърди сред водещите културно-образователни институции в Ловешка област с ефективно управление и европейска визия. Институция, в която учениците да получават качествена подготовка на европейско ниво, а учителите да имат високо самочувствие, отлична квалификация и мотивация за работа.

Ние сме отворени за партньорство с институциите, местната общност, неправителствените организации, както и с множащите се наши и чуждестранни партньори.

Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни иновационни идеи, реализират значими инициативи и работят усърдно и отговорно за успеха и имиджа на училището.

Ние превръщаме училището в желана територия, в територия за изява на всеки индивидуален талант.

Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, че можем, и защото знаем, че го заслужаваме!

Училището днес

Ние се гордеем:

* с 95-годишната си история и с богатите си традиции;
* с прилагането на нови европейски образователни и управленски модели;
* с неоспоримите постижения в обучението, възпитанието и реализацията на учениците;
* с ориентираното към пазара на труда обучение;
* с наличието на квалифицирани учители и иновативни преподавателски практики;

* с модернизираната, естетизирана, уютна и сигурна среда;
* с единствения в областта «Европейски коридор»;
* с благоприятната творческа атмосфера;
* с интензивния и интересен вътрешноучилищен живот;

* с разнообразната извънкласна дейност;
* със сътрудничеството между учители и ученици;
* с работата по национални и международни проекти, която отваря училището ни към света;

* със силното ученическо самоуправление, умело направлявано от Ученическия съвет
* с училищния вестник «Междучасие» и с училищния сайт: www.vlevski.eu
* с активното Училищно настоятелство и с партньорствата на различни нива.

През годините на своето развитие училището ни е доказало своите възможности и перспективите, които дава. То отстоява и утвърждава своя авторитет чрез престижните изяви на учители и ученици. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация.

От учителя тук се изисква много – да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти, но най-вече да сложи своя духовен отпечатък върху ученика, за да го последва, настигне и надмине.

Сериозната и отговорна работа на ръководство, учители и ученици дава своите резултати. Днес училището ни е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици!

 

Back to top button