Покана за извънредно общо събрание

Покана за извънредно общо събрание читалищното настоятелство на НЧ „Наука – 1870 г. Троян отправя към своите членове.

Уважаеми членове на НЧ „Наука – 1870 г.“, Читалищното настоятелство Ви кани да присъствате на извънредно общо събрание
на 20.09.2016 г. (вторник) от 17.30 часа в читалището

ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение „Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на НЧ „Наука – 1870 г.“ по Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година“
2. Други
*Регистрацията на делегатите за събранието ще започне в 15.00 часа. Моля носете поканата.
*При липса на кворум – съгл.чл.16, ал.3 от Устава на НЧ „Наука – 1870 г.“, събранието се отлага с един час и е законно, ако на него присъстват не по – малко от половината плюс един от членовете на читалището при извънредно общо събрание, пише  в покана

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button