Областният съвет за развитие на област Ловеч прие единодушно проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч 2016-2020

На 20 октомври 2016 г. се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Ловеч, по време на което бе представен за обсъждане проекта на Областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Ловеч за периода 2016-2020. В срещата участваха представители на общините и общинските съвети, организациите на работодатели и неправителствени организации от област Ловеч.

Областният управител Ирина Митева, запозна аудиторията с основните акценти в документа, свързани с неговото създаване, визия, цели, дейности и обясни, че Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч 2016-2020 е създадена в съответствие с изискванията на Закона за социално подпомагане. Документът е разработен в партньорство между заинтересованите страни и свързаните сектори на областно ниво и се предлага за обсъждане и утвърждаване от Областния съвет за развитие на област Ловеч. В него са взети под внимание актуалните потребности от социални услуги на всички общини на територията на областта като същевременно надгражда и доразвива Областна стратегията за социални услуги в област Ловеч за периода 2011-2015 г. В обсъжданата стратегия са изведени три направления, определени според местната специфика – Деца, младежи, лица и семейства в риск, Хора (деца и възрастни) с увреждания и Стари хора.

По време на заседанието бяха поставени на обсъждане редица въпроси, касаещи доставчиците на социални услуги, квалификацията и текучеството на персонала, както и недостатъчния капацитет на някои от тях, които са с нисък капацитет и има голям брой чакащи да се възползват от услугите им. Споделена бе информация и за предстоящо обсъждане и приемане на Закон за социалните услуги, който ще промени начина на финансиране, което от своя страна ще бъде обвързано с качеството на предоставяните услуги, както и въвеждането на индивидуални бюджети на потребителите.

Областният съвет за развитие на област Ловеч прие единодушно проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч 2016-2020, а областният управител Ирина Митева изрази надежда, че Стратегията ще удовлетвори ползвателите на социални услуги от област Ловеч и благодари на всички представители на институции, които са се ангажирали с предоставяне на данни за подготовка на документа.

В заключителната част на срещата Павлина Петрова от Фондация „Живо село“ представи информация за успешна практика на социално предприятие в малко село с преобладаващо ромско население в Словакия. В хода на презентацията тя спомена, че по ОП РЧР 2014-2020 към настоящия момент е отворена схема за финансиране на социални предприятия и това е една добра възможност за общините от областта.

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button