ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦЕ /ЗДДФЛ/

nap

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лице /ЗДДФЛ/ , които ще се прилагат за доходите за 2016 г.

 • Остава същият срокът за подаване на годишната данъчна декларация /ГДД/ – 30 април, но тази година крайният срок е 2 май, т.к. 30 април и 1 май са неработни дни.

 • Възможност за допълнителна еднократна корекция на годишната данъчна декларация – за първи път се дава възможност при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 30 април данъчно задължените лица да подадат, еднократно в срокдо 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, на нова декларация, с която да направят необходимите промени.

 • Създадена е възможност да не се прилагат към годишната данъчна декларация необходимите документи за ползване на данъчните облекчения, които са ползвани чрез работодателя в пълен размер. В този случай размерът на ползваното при работодателя облекчение се попълва в последната част на приложението за данъчните облекчения / Част VIII на Приложение № 10 /, като данните се вземат от издадената от работодателя служебна бележка.

 • Въведена е горна граница от 1000 лв. на размера на отстъпката при подадена годишна данъчна декларация по електронен път – Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен до 30 април / за тази година – 2 май/.

 • Промени за регистрираните земеделски стопани, съответнонов образец на декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ за избор на облагане:

-ново регистрираните през 2016 г. земеделски стопани могат да изберат доходите им за 2016 г. да се облагат по реда предвиден за едноличните търговци като отбележат това обстоятелство в Приложение № 2 , част II, т.4.1 на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2016 г., а за да се облагат доходите им по реда предвиден за ЕТ през 2017 г. и следващите 4 данъчни години е следвало да подадат декларация по чл29а, ал.4 от ЗДДФЛ до 31.12.2016 г.

-регистрираните преди 2016 г. земеделски стопани, които са били избрали доходите им да се облагат по реда предвиден за ЕТ / с данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ / и вече е изтекъл 5-годишния период, ако искат да запазят досегашния си ред на облагане като ЕТ не следва да подават такава декларация. Но ако искат да преминат на облагане по общия ред, т.е. да формират облагаемия си доход след приспадане на нормативно определения процент разходи за дейността, следва да подадат декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година, като за 2017 г. срокът е до 31.01.2017 г. / &53от ПЗР на ЗИДЗАДС/

Тези, които са регистрирани земеделски стопани преди 2016 г. и не са били избрали доходите им да се облагат по реда предвиден за ЕТ, но искат доходите им за 2017 г. да се облагат по този ред е следвало да подадат декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ до 31.12.2016 г.Така избраният ред се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

 • Предвидена е възможност да се подава Годишна данъчна декларация за доходите на починали лица от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници. Тя се подава до 30 април / за тази година до 2 май/ или след този срок но не по-късно от 6 месеца след откриване на наследството в ТД на НАП по последния постоянен адрес на наследодателя. Доходите, за които наследниците/заветниците са узнали по-късно се декларират в едномесечен срок от узнаването .

 • Промени във връзка с облагането ползването на фирмените собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал и за лични цели. Промяната влиза в сила със задна дата – от 01.01.2016 г. Не се въвежда нов вид данък – доходите в натура, винаги са подлежали на данъчно облагане, но с промените в ЗДДФЛ и ЗКПО изрично е уточнен начина им на облагане. Предлага се право на избор на данъчнозадължените лица:

-или да третират разходите във връзка с ползването на фирмените активи като доходи в натура на физическите лица със съответстващото на това третиране облагане на доходите по реда на ЗДДФЛ, или

да облагат разходите по реда на ЗКПО с данък върху разходите, който е окончателен.

Изборът се прави еднократно с годишната данъчна декларацияза предходната година, като в ГДД за 2016 изборът се прави за 2016 и за 2017 г. със съответните отметки във формуляра.Изборът не може да се прилага за отделни физически лица. Данъчно задължени лица / ДЗЛ/ са не само лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък, а и тези, които се облагат с алтернативен на корпоративния данък.

Данъчно задължено лице, което до датата на обнародване на промяната е прилагало реда за облагане на разходите в натура като непарични доходи на физическите лица по реда на ЗДДФЛ, може да избере, като декларира с годишната си данъчна декларация, подавана за 2016 г.:

1. да продължи да прилага този ред до края на 2016 г., или

2. От 01.10.2016 г. до края на 2016 г. да приложи чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО, т.е. да ги обложи с данък върху разходите.

 • Във връзка с направените законодателни промени са направени и съответните промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ:

в основното тяло – лимит за размера на отстъпката; отметка за допълнителна еднократна корекция на годишната данъчна декларация; добавено подаване на декларацията с ЕИК на чуждестранно физическо лице;

-В приложението за ЕТ / № 2 обр. 2021 / – добавени са лимит за размера на отстъпката; данни за съставителя на годишния финансов отчет; възможност за новорегистрираните земеделски стопани, да избират за годината на регистрацията им да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ; промени в частта за данък върху разходите; деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура;

-В приложенията за доходи от друга стопанска дейност, от наем, от прехвърляне на права и имущество, от други източници / Приложения №3, №4, №5, и № 6 – образци 2031,2041,2051 и2061/- добавен е пояснителен текст във връзка с приспадане на здравно-осигурителните вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, когато съответният облагаем доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход в Таблица 2 от образец 2004, а в таблиците е предвидено посочване на детайлизирани данни за доходите от източници в България и от чужбина.

-В приложението за доходите от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък/ Приложение № 7- обр.2071/ е предвидено деклариране на данните за съставителя на годишния финансов отчет

– В приложението за данъчните облекчения / Приложение № 10- обр.2010/ Промени във връзка с прилагане на данъчните облекчения, които са ползвани чрез работодателя. Попълва се само Част VІІІ и отметка в началото на приложението на данъчните облекчения, които са ползвани чрез работодателя.

Нов образец на Справката за окончателния размер на осигурителния доход/ обр.2004 /- опростени Таблица 1 и Таблица 2, като облагаемия доход на самоосигуряващите се лица, включително и от дейности на различно основание ще се отразява само в една колона / колона 5/.

 • Променен образец и на декларацията по чл.29а от ЗДДФЛ във връзка с упражняване правото на избор на земеделскитестопани към облагане по реда за облагане на ЕТ и обратно към облагане по общия ред с нормативно признат процент на разходи.

Промени в сила от 01.01.2017 г., но които ще касаят задължените лица още по време на тази кампания:

 • Нови срокове за едноличните търговци:

Едноличните търговци внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие до 30 април. (чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ), за 2017 г. срокът е 2 май

Едноличните търговци внасят дължимия данък върху разходите в срок до 30 април на следващата година, като в този случай не се прилага чл. 217, ал. 2 от ЗКПО. (чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛ), за 2017 г. срокът е 2 май

 • Нов ред на облагане на доходите, придобити от местни физически лица, от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ/ дивиденти и ликвидационни дялове, замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества, доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“, лихви по банкови сметки, наем от предоставяне на имущество в режим на етажна собственост, от предадено имущество по закона за Управление на отпадъците/ – Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, окончателния данък по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.Дължимият данък вече няма да се декларира в данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ . (чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ и чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ)

 • Въвеждане на облагане с данък по реда на ЗМДТ на таксиметровите превози на пътници, т.е. доходите от таксиметрови превози няма да се облагат вече по ЗДДФЛ. Доходите, подлежащи на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ, обаче ще подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ

Други промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2017 Г.

 • Въведено ново условие за ползване на данъчните облекчения

Всички данъчни облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. (чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ). При ползване на данъчно облекчение чрез работодателя ще е необходимо представяне на писмена декларация пред работодателя, че към момента на подаването й работника/служителя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. (чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФЛ)

 • Ново данъчно облекчение за извършени безкасовиплащания (чл. 22д от ЗДДФЛ)

Условията за ползването му са: 1. лицето да е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;

3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.

Размера на облекчението е 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Облекчението може да се ползва само годишно, като изпълнението на условията се декларира с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.

 • Промени в необлагаемите доходи във връзка с парични и предметни печалби от участие в хазартни игри и други игри на случайността, като необлагаеми освен хазартните игри, организирани с лиценз, издаден по Закона за хазарта, катонеоблагаеми остават само наградите във вид на допълнителна игра или предметни печалби с незначителна стойност / до 30 лв./ от развлекателни автомати и други игри на случайността.

 • Като необлагаеми се въвеждат наградите, предоставени наученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси

 • Другите промени във връзка с последваща продажба на апортирано имущество и акции придобити срещу непарични вноски в търговско дружество не са обект на разясняване на настоящата среща, а само ги маркираме, за да са наясно гражданите, които ще ги касае, че има такива промени, с които следва да се съобразят при декларирането на доходите си за 2017 г. през 2018 г.

II. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

/ ЗКПО/

В сила за годишното облагане за 2016 г.

 • Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци / чл.92 от ЗКПО/ за 2016 г.остава същия – 31 март 2017 г.

 • При откриване на грешка, свързана с предходната година за която вече е подадена годишна данъчна декларация и законният срок за подаването й е изтекъл, ДЗЛ може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък чрезподаване на нова декларация за предходната година. В останалите случаи при откриване на грешки лицето писмено уведомява компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

 • Предоставена е възможност за избор на ДЗЛ ползването на фирмените активи и за лични цели, да се облага като доход в натура на физическите лица по ЗДДФЛ или с еднократен данък върху разходите по ЗКПО. Изборът се прави с годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО и данъкът върху разходите се внася до 31 март.Съответно във формуляра на ГДД е предоставена възможност за деклариране на избор за облагане на доходите в натура като разходи в натура с данък върху разходите за 2016 г. и 2017 г.

За разясняване данъчното третиране на ползването на фирмените активи, както за дейността, така и за лични цели по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, НАП разпространява брошурата „Данък „Уикенд“, която е достъпна за всички клиенти пред салона ни за обслужване в дом „Преслав“ и офиса ни в гр.Троян.

 • Отпада облагането на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност с данък върху разходите, като се запазвапреходен режим относно документирането на тези разходи, извършени до обнародването на закона (§ 15 от ПЗР на ЗИДЗКПО)

 • Остава задължението за подаване на ГОД заедно с годишнатаданъчна декларация. ГОД може да се подаде по електронен път с КЕП или ПИК, или на хартиен носител. Когато отчета се подава по електронен път в ИС“Бизнес статистика“https://isbs.nsi.bg, подаването му следва да е приключило преди подаване по електронен път или на хартия на годишнатаданъчна декларация.Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен“ и уникалния идентификатор /входящ номер/ на успешно обработения отчет се отбелязва в годишната данъчна декларация. При подаване на ГОД на хартиен носител заедно с ГДД, входящия номер на декларацията е и входящ номер на ГОД.

 • Корекции на ГОД за 2016 г. могат да се правят еднократно до 30.09.2017 г. след подаване на заявление за корекция до ЦУ на НСИ. В случаите, когато не са подали такова заявлениезаедно с подаването на коригиращата декларация на хартиен носител до 30.09.2017 г., могат да подадат и коригиращ ГОД на хартиен носител.

 • Нова редакция на разпоредбата кога не се подава годишен отчет за дейността / ГОД/ , а именно Годишен отчет за дейността нe подават ДЗЛ, които „не са осъществявали дейност през отчетния период по смисъла на Закона за счетоводството“, а това се предприятия, за които едновременно са налице следните условия:а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон; б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти; в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби, съгласно & § 1, т. 30 от ДР на ЗСч.

 • Промени във формуляра на ГДД по чл.92 от ЗКПО , съобразно промените в ЗКПО, а именно:

чек бокс за посочване дали декларацията се подава еднократно след законоустановения срок за подаването й до 30.09.2017 г.

-в случаите на подаване на годишна данъчна декларация порадипреобразуване, ликвидация или несъстоятелност се посочва съответната дата, от която започва да тече срокът за подаването й – дата на вписване в търговския регистър, дата на подаване на искането за заличаване, дата на прекратяване на дейността

-деклариране на идентификационните данни за съставителя на годишния финансов отчет

деклариране на избора за облагане на ползването на фирмените активи и за лични цели като разходи в натура с данък върху разходите за 2016 г. и 2017 г.

-деклариране на идентификационните данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице с място на стопанска дейност в страната, когато размерът на това участие е над 10 на сто.

в Приложение № 1 / обр.1011/ справка 3“Държавна помощ за регионално развитие„ се декларира броя на създадените във връзка с първоначална инвестиция работни места по видове длъжности според НКПД в РБ- 2011

 • Промени във формулярите на ГДД подавани за облагане с алтернативните данъци по ЗКПО – те са във връзка с данъчното третиране на разходите за лично ползване и за идентифициране на собствениците на ЧЮЛ, извършващи дейност в страната чрез МСД /това са годишните декларации за различните видове хазартна дейност, за приходите на бюджетните предприятия, за дейност от опериране на кораби/.

ПРОМЕНИ В ЗКПО КОИТО ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г. И ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ КАМПАНИЯ 2018

 • Всички декларации, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г. ще се подават по електронен път

 • Отпада отстъпката от 1% но не повече от 1000 лв. при подаване на ГДД по електронен път / & 49 от ПЗР на ЗИДЗАДС/

За 2016 г. отстъпката ще се ползва на основание § 61 от ПЗР на ЗИДЗАДС.

III. ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Промени в Кодекса за социалното осигуряване / КСО/

 • Извършени са редакционни промени в КСО относнопрецизиране на разпоредбите за осигурените лица /изключени са лицата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, добавени са управителите на клоновете на чуждестранни юридически лица и кандидатите за младши следователи/ , поредността от доходи от различни дейности при формиране на осигурителния доход до максималния му размер, минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец

 • Върху средствата за социални разходи вече се правят вноски в размерите за всички осигурени социални рискове / не както досега само за фонд Пенсии/

 • от 1 януари 2017 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсиисе увеличава с 1 процентен пункт, от който:0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице, съответно заIII категория труд вноската става 18.8 % за родените преди 01.01.1960 г. и 13.8% за родените след 31.12.1959 г., а за работещите при условията на I и II категория труд и по чл.69а от КСО/ балетисти, балерини и танцьори/- 21.8% за родените преди 01.01.1960 г. и 16.8% родените след 31.12.1959 г.

 • Вноската за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” от КСО се увеличава с 20 процентни пункта:от 40,8 на сто на 60,8 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.; от 35,8 на сто на 55,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. / военнослужещите, държавните служители по ЗДАНС ЗМВР, ЗСРС, по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, осъществяващите дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от ЗСВ/

 • променени са санкциите за неподадени или неподадени в срок декларации с данните по чл.5, ал.4 от КСО / обр.1, обр.6/ и декларация от самоосигуряващо се лице – от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци и от 500 до 5000 лв. за едноличните търговци и юридическите лица.

 • За съставяне на документ с невярно съдържание или предоставяне на неверни данни по чл. 5, ал. 4 КСО с цел да избегне плащането на задължителни осигурителни вноскиглобата е променена от 50 до 250 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Промени въведени със Закона за бюджета на ДОО /ЗБДОО/ за 2017

 • Определен минимален месечен размер на осигурителния доход/осигурителни прагове/ по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съобразноПриложение № 1 от ЗБДОО, КИД-2008 за икономическите дейности и Приложение №2 към Заповед № РД 01-931/27.12.2010 г. на МТСП по структурата на НКПД, за групата професии, като за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, той се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца, а за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.Някои от осигурителните прагове са увеличени и съобразени с увеличената минимална РЗ – 460 лв.

 • Не се определя минимален осигурителен доход заработниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗСч; общинските съветници, както и спрямо избраните управител, контрольор, касиер и членове на управителния и контролния съвет на етажната собственост по ЗУЕС

 • Увеличен е минималният осигурителния доход, върху който правят авансови осигурителни вноски самоосигуряващите се лица /СОЛ/:

 • Съобразно облагаемия доход за 2015 г. от дейност като СОЛ

до 5400 лв. – 460 лв.;

от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;

от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;

над 7500 лв. – 600 лв.;

 • които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. – 460 лв.

 • за лицата, които не са самоосигуряващи се по смисъла на КСО, но за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 460 лв.

 • Запазва се минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители300 лв.

 • Запазва се максималния месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

 • Запазва се диференцирания размер на вноската за фонд ТЗПБ от 0.4 до 1.1% по групи икономически дейности съобразно Приложение № 2 от ЗБДОО 2017 г. и КИД-2008.
 • И за 2017 г. не се правят вноски за фонд ГВРС.

 • Във връзка с промяната на минималния осигурителен доходосигурителните вноски по чл.9а от КСО в декларация обр.8 от 01.01.2017 г. ще се изчисляват върху 460 лв.

 • При подаване на коригираща декларация по чл.50 от ЗДДФЛдо 30.09., с която се увеличава и размера на дължимите осигурителни вноски , самоосигуряващите се лица подават за разликата в повече на осигурителните вноски еднократно и декларация обр.6 до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнасят.

ПРОМЯНА ВЪВ ФОРМУЛЯРИТЕ

 • Промяна във формуляра на декларация обр.1 като е добавена възможност за въвеждане на ЕИК по БУЛСТАТ на чуждестранно физическо лице, добавен код за прекратяване, отпадат позицията за пълен /непълен месец в полето за дните в осигуряване общо, както и отпадат полетата за сумата на социалните разходи и за осигурителните вноски за фонд Пенсии върху тях.

 • Променя се файловия формат за генериране на данните за декларация обр.1 за 2017 г.

2. ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

В Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса /ЗБНЗОК/

 • Запазен е размерът на здравноосигурителната вноска 8 %,както и на разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения : 60:40 , т.е. 4,8 % за сметка на осигуряващия; 3,2 % за сметка на осигуреното лице и 8 % за сметка на самоосигуряващите се лица, но увеличението на минималния осигурителен доход на 460 лв. и на някои осигурителни прагове равни на минималната работна заплата 460 лв. ще доведе до увеличение на здравноосигурителната вноска в абсолютен размер.

 • Промяната на минималния осигурителен доход на 460 лв. , ще доведе от 01.01.2017 г. до увеличаване на здравноосигурителната вноска за лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО / безработните/ от 16.80 лв. на 18,40 лв., а сумата за възстановяване на здравноосигурителните права при завръщане в страната / 12 вноски- чл.40а, ал.3 от ЗЗО/ в декларация обр. 9 се изчислява върху 460 лв.

IV. НАЙ-ВАЖНИ ПРОМЕНИ В PDUFKD PD ODKCU LC,NW OF/DLEKDJD IJFXKFIJ /ЗДДС/

 • Нови основания за регистрация– задължителна регистрация на неперсонифицираните дружества, които имат за съдружник регистрирано по ЗДДС лице и съответно задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество. За „заварените случаи“ срокът е един месец от влизане в сила на промяната в закона , т.е. до 31.01.2017 г. / чл.132 ал.5 ЗДДС/ В тази връзка вече излъчихме съобщение, а сега само още веднъж напомняме за тази промяна.

 • Регистрация по избор / чл.132а от ЗДДС/ при смърт на физическо лице или физическо лице –едноличен търговец,чието предприятие е поето по наследство или завет и лицето поело предприятието не е регистрирано по този закон , и за него не са налице условията за задължителна регистрация по чл.96 ал.1 от ЗДДС. Заявлението за регистрация се подава в 14-дневен срок от приемане на наследството, но не по-късно от 14-то число на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя.

 • Ново основание за дерегистрация по ЗДДС/ чл.108, ал.3/- регистрирано на основание чл.132 или чл.132а лице може да подаде заявление за дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението за него не е налице основание за задължителна регистрация.

 • В дневника за продажби е предвиден нов код за вид документ – код 95 „Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки по чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС.

 • От 01.01.2017 г. при смърт на физическо лице или физическо лице-едноличен търговец, наследниците или заветниците подават справка-декларация, VIES-декларация и отчетните регистри за последния данъчен период в срок от 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-точисло на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират в едномесечен срок от узнаването.
 • С промяната в чл.126 от ЗДДС допълнителни възможности за корекция на декларирани данни от лица с прекратена регистрация по ЗДДС – коригиране на данни в резултат на допуснати грешки за период, в който лицето е било регистрирано по ЗДДС. Корекцията се извършва в 14-дневен срок от получаване на разрешение от компетентната ТД на НАП;

Деклариране на данни, поради неиздаден данъчен документили изменение на данъчната основа или разваляне на доставка, за която е издаден документ с начислен данък преди прекратяване на регистрацията. Декларирането се извършва с нова декларация в 14-дневен срок от получаване на разрешение от компетентната ТД на НАП

Радосвета Коева

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button