Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета на Община Троян за 2016 г

donka1Госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми съграждани,

Уважаеми колеги,

Представям пред вас отчета за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Троян за 2016 г., осъзнавайки личната си отговорност пред гражданите на общината. Отчетът е повод да направим етапна оценка за изпълнение на управленската програма и да планираме действията си до края на мандата и по-конкретно в рамките на 2017 г.

Отчитам пред вас ЕДНА РАЗЛИЧНА 2016 Г.:

  • Основополагаща, даваща отправна точка, за провеждане на общинските политики за мандат 2015-2019, насочени към постигане на дефинираните в мандатната програма цели.
  • Очаквана (третата от програмен период 2014-2020 г.), в която общината подготви и кандидатства за финансиране от оперативните програми на важни за развитие на територията проекти.
  • Година на пряк диалог с гражданите, в който общината влезе в ролята на инвеститорски контрол за реализирането на енергийни мерки в частни домове.
  • Година на консултации за най-добрия подход за осигуряване на основните услуги на населението (като подобряване на системата за управление на отпадъците, гарантиране на качествени ВиК услуги, осигуряване на качествени образователни и социални услуги и др.).

В настоящия отчет дейността на Кмета е представена по приоритетните области на Програмата за управление на Община Троян през мандат 2015-2019 г. за постигане на основните цели, а именно:

  • Осигуряване на повече работни места и по-добри доходи за хората от общината;
  • Ограничаване на негативните демографски тенденции и създаване на условия за подобряване на демографската характеристика на общината;
  • Подобряване на жизнената среда и качеството на живот.

ДОНКА МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН

от тук  може да изтеглите ОТЧЕТА

Свързани статии

Back to top button