Областният управител разпореди постоянно наблюдение на язовирите и реките в област Ловеч

Tyxo.bg counterouОбластният управител Ирина Митева със своя заповед и в изпълнение на Закона за защита при бедствия разпореди постоянно наблюдение на състоянието на язовирите и нивата на реките. Това се налага във връзка с падналите обилни снеговалежи тази зима, предстоящото снеготопене, а от там и предстоящото покачване нивата с цел недопускане на наводнения и застрашаване живота, здравето и имуществото на населението

Кметовете на общините, собственици на част от язовирите на територията на област Ловеч са длъжни не само да осигурят постоянно наблюдение, но и да поддържат непрекъсната връзка с концесионерите. Необходимо е да се осигурят свободни обеми чрез контролирано изпускане на язовирите. На всеки 12 часа Общинските съвети за сигурност да докладват за състоянието на язовирите и нивото на реките на територията на съответната община на Областния съвет за сигурност, а при възникнала критична ситуация на тел.068 601074 или на 0886 182572. Да се поддържат в постоянна готовност силите за реагиране при критични ситуации, като при възникване на бедствие да се въведе Общинския план за защита при бедствия в съответната част.
Всички разпореждания на Областен управител са в сила и за „Напоителни системи“ ЕАД Плевен и ИПЗЖ Троян, като собственици на язовири на територията на област Ловеч.
Дежурните по Областен съвет за сигурност ще обобщават постъпилата от общините и „Напоителни системи“ ЕАД информация за състоянието на язовирите и нивото на реките на територията на област Ловеч и на всеки 12 часа ще информират Областния управител, а копие от обобщената информация ще се предоставя на експерт „Връзки с обществеността“ в Областна администрация Ловеч за публикуване на официалния сайт при необходимост.
При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи, собственикът или ползвателят да уведомява предварително съответните общински администрации, Басейнова дирекция и органите на МВР.
При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта – източник на замърсяване, да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвения авариен план.
Заповедта на Областен управител вече и сведена до кметовете на общини, „Напоителни системи“ ЕАД – Плевен, ИПЗЖ – Троян, дежурните в Общинските съвети за сигурност и дежурните в Областния съвет за сигурност за сведение и изпълнение.
Тя е публикувана и на Интернет страницата на Областна администрация Ловеч в раздел „Заповеди и решения“, а контрол по изпълнението й е възложен на зам.-областния управител Драгомир Кавалски.

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button