Обновени документи

Обновени документи

Заявление за завръщане в България
Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 години
Декларация по чл.7 от Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Заявление за регистрация на осигурителна каса
Заявление-декларация за вписване/отписване на член на осигурителна каса
Декларации и указания за попълването им за 2000г.
Декларации и указания за попълване то им за 2006г.
Декларации и указания за попълването им за 2002г.
Декларации и указания за попълването им за 2001г.
Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от лица, пребиваващи в чужбина (§19И от ПЗР на ЗЗО)
Искане за издаване номер на чуждестранно нефизическо лице
Искане за издаване на номер на чужденец
Декларации и указания за попълването им за 2010 г.
Уведомление за промяна на работодател
Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
Придружително писмо (при подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда с придружително писмо
Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от ЗЗО, но не са подали заявлението преди напускането на страната (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО)
Декларации и указания за попълването им за 2011 г.
Декларации и указания за попълването им за 2012 г.
Декларация по чл. 40в от ЗЗО за освобождаване от здравни вноски на българи с двойно гражданство
Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ за 2014 г.
Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г.
Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО“ за 2014 г.
Декларация образец № 9 „Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване“ за 2014 г.
Декларация образец № 8 „Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване“ за 2014 г.
Заявление за вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани по реда на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ДОПК
Заявление за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.
Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация“
Заявление за избор з а промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване – Приложение 3
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице

Новини

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button