ОБЯВЛЕНИЕ

obqvlenia_thumb№ ОБ-ТСУ-КР-8

град Троян, 31.01.2016 г.

Община Троян, Ловешка област, съобщава, че със заповед № 21/06.01.2017 г. на Кмета на Община Троян е одобрено Частично изменение на плана за регулация и застрояване на парцел VІІ – „За търговски комплекс” в кв. 57 по регулационния план на І и ІІ микрорайон на град Троян, като същия се преотрежда „За обществени и социални дейности”.

Настоящата Заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването и, чрез кмета на Община Троян, пред Административен съд –  Ловеч.

Преписката е изложена в сградата на Община Троян II ет., стая № 31.

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button