Общо събрание на Асоциация по ВиК Ловеч

Асоциацията по ВиК, обслужвана от ВиК АД – Ловеч, проведе на 9 март в Областна администрация редовно Общо събрание,

свикано от Председателя Пенка Николова, областен управител. В заседанието участваха шест от членовете на Асоциацията с право на 94,13 % от гласовете – кметовете на общините Летница, Луковит, Тетевен, Ябланица и зам.-кметът на Ловеч Цветан Георгиев. В работата на събранието участваха още Йордан Йорданов – финансов контрольор, Медиана Цветкова – гл. счетоводител и Поля Върбанова – директор в дирекция АКРРДС, и тримата от Областна администрация.

Работната среща прие отчетите за дейността и не прие бюджета за 2016 г. на Асоциацията.

Дебат предизвика приемането на бюджета на Асоциация по ВиК за 2017 г.

Представителят на Община Ловеч изрази становище, че обсъжданията в Общински съвет – Ловеч изначално били тръгнали в грешна посока – говорило се за намаляване само на заплатите, а не на целия бюджет на Асоциацията на практика се предложил и гласувал текст: „Да бъде намален бюджетът на асоциацията за 2017 г. с 50% спрямо изпълнението към 2016 г. при общ размер от 44 047 лв. да бъде трансформиран на 22 170 лв.“

Трябва да се изготви един оптимизиран и разумен бюджет, който би бил поносим за всички. Да се оптимизира, така че Асоциацията да може да работи по-добре, заяви Председателят Пенка Николова, като информира, че по нейно предложение с решение на Министъра на регионалното развитие има мандат да гласува „против“ приемане на бюджета на АВиК, тъй като е изготвен от друг Председател и тя не приема предложението в разходната му част. Кметът на Летница Красимир Джонев изрази позицията си да се запази предложеният размер на бюджета от гледна точка на това, че не бива да се губи равнопоставеността, пред която ни поставя държавата, съфинансирайки в еднакъв размер всички асоциации. Той също предложи оптимизиране разходването на този бюджет.

Не беше приет и предварително заложения в дневния ред План за действие при аварии на ВиК АД – Ловеч. Кметът на Тетевен Мадлена Бояджиева представи условието на общинския съвет в града да се получи писмен отговор от ВиК АД за приемането за стопанисване на пречиствателни станции в селата Глогово и Гложене и такъв ще има на следващото заседание.

По предложение на Пенка Николова ще се създаде организация всеки от членовете на Асоциацията да може да се запознае съвместно с експертите си с бизнес плана на ВиК АД – Ловеч, който според Закона за водите трябва да бъде съгласуван от Асоциацията. Прието беше операторът да представи бизнес-плана си на всяка община на електронен носител, за да бъде разгледан, коментиран и съгласуван на следващото заседание.

Обсъдени бяха и възможните инвестиции във ВиК системата от страна на оператора и на Асоциацията. Николова подчерта, че Асоциацията не може да разчита на средства от ОПОС 20014-2020г., а само на финансиране от републиканския бюджет. За целта предложи да се представят от всички общини готовите проекти и те да бъдат обсъдени и приоритезирани с оглед подобряване качеството на ВиК услугите. След обобщаването им в един общ проект на Асоциацията да бъдат внесени в МРРБ с предложение за получаване на финансиране.

Насрочена бе и работна среща на 14 март за представяне и обсъждане на готовите проекти на общините на експертно ниво.
https://lovechtoday.eu

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button