ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2016 Г.РЕГИСТРИРАНИ СА С 10.35% ПОВЕЧЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СПРЯМО 2015

През 2016г. са регистрирани общо 2 069 престъпления.

За 2015 г. са били 1 875. Налице е увеличение с 194 броя, което в проценти е 10,35 %. Общо регистрираните в страната престъпления за 2016г. са 104 613. Регистрираните престъпления на територията на ОДМВР Ловеч представляват 2% от всички регистрирани престъпления.

Разкриваемостта за отчетния период е 49,69%, като през 2015г. е била 33,54, т.е. налице е увеличение с 16 пункта. Средната разкриваемост за страната за 2016г. е 46,11%, а за 2015г. е била 37,29%. Цифрите показват, че разкриваемостта на ОДМВР Ловеч за 2016г. е с 3 пункта над средната за страната.

          КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Регистрирани са 1 662 криминални престъпления. Наблюдава се ръст в размер на 25.90 %, в сравнение с регистрираните 1 320 за предходната година. Процентът на разкриваемост е 56,50 на сто, с 12 пункта по-висок спрямо 2015 г. когато е бил 44,39.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Регистрираните престъпления по икономическа линия са 407, с 26 % по-малко от тези през 2015г., когато са били 555. Процентът на разкриваемост на тези престъпления е 21,87, като през 2015г. е бил 7,75 %, т.е. наблюдава се повишение на разкриваемостта с 14 пункта. Разкрити са и 44 икономически престъпления, регистрирани в предишен период, като за 2015г. са били 30. Размерът на нанесените щети е 1 392 000 лв, при  1 065 000 лв. за 2015г.

 

РЕГИСТРИРАНИ И РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ВИДОВЕ

Престъпления срещу личността – Регистрирани са 97 престъпления, като за 2015г. са били 86.

Престъпления против собственосттаТези престъпления съставляват 47% от общо регистрираните криминални престъпления за периода. Регистрирани са 787, като за 2015г. са били 706. Разкриваемостта е 39,39% (2015 – 29,89%).

Грабежи: регистрирани са 18 престъпления (за 2015 – 14); Разкриваемост – 50,00 % ( за 2015- 57,14%);

Кражби: регистрирани 636 (2015 –591); разкриваемост – 39,47% (2015- 29,78%);

 

Икономически престъпления

            Престъпления против стопанството

Регистрирани са 333 престъпления, като за 2015г. са били 464. Разкриваемостта за 2016г. е 20,42%, като за 2015г. е била 5,17%

Документни престъпления

Регистрирани са 38 престъпления, разкриваемост 47,37%. За 2015г. са били 44, с разкриваемост 27,27 %.

Престъпления против собствеността

Регистрирани са 25 престъпления, като за 2015г. са били 31.

Престъпления свързани с акцизи

Регистрирани – 36, за 2015г. – 18.

Общоопасни престъпления – регистрирани са 605 престъпления ( 2015г- 430), т.е. налице е увеличение с 40%. Разкриваемостта е 77,02 %, като за 2015г. е била 71,40%. Налице е увеличение с 6 пункта.

Престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни През отчетния период  на територията, обслужвана от ИДПС при ОДМВР Ловеч, са водени на отчет 131 малолетни и непълнолетни лица. В края на отчетния период остават 124 лица. От тях утвърдени- 34 и проявени- 90. Водени са 28 профилактични дела. Като цяло при детската престъпност през 2016 г. сравнена с 2015 г., се наблюдава леко покачване.

ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Охрана на обществения ред

Съставени са 3 412 акта за установяване на административни нарушения, в това число 2 081 по ЗБЛД, 1 209 по наредби на общините, 23 по УБДХ и т.н. Връчени са 587 електронни фишове и 1 681 наказателни постановления по ЗДвП, връчените призовки, възложени от съд или разследващ орган са 3 078, изготвени са 9 244 докладни записки за установени факти и предприето действие.

Осигурена е охраната на обществения ред във връзка с проведени 447 масови мероприятия.

През 2016 година служителите от ООР са задържани 526 лица.

През отчетния период са проведени 897 специализирани полицейски операции.

Служителите от патрулно – постовата дейност са реагирали на 10 458 сигнала, от които 1 935 за нарушаване на общественият ред и 795 за извършени престъпления.

В хода на провеждане на патрулно постовата дейност с протокол са предупредени 2 349 лица и са издадени 174 писмени полицейски разпореждания.

В 5 473 случая служителите от патрулно – постовата дейност  са  оказали съдействие на държавни и обществени органи, организации и граждани.  Съставени са  2 116 броя докладни записки за явно наблюдение на контингента и 22 200 доклада за проверени лица и превозни средства.

Териториална полиция

Превенцията в дейността на ПИ и мл. ПИ и изпълнението на планираните мероприятия от интегрирания модел “Полицията в близост до общество” се изразява в това, че през 2016 г. дейността им бе насочена към подобряване партньорството между полицията и структурите на гражданското общество, чрез продуктивно и полезно сътрудничество по превенцията, противодействието на престъпността и осигуряване на обществен ред и сигурност в условията на прозрачност и зачитане правата и достойнството на гражданите.

През отчетният период служитилите от Териториална полиция са работили и приключили 16 018 преписки. Връчени са 841 електронни фишове и 3 061 призовки. Извършени са 1 087 проверки на места за обществен подслон и 770 проверки на чужденци, пребиваващи в обслужвания район. Съставени са общо 3 217 АУАН.

По различни поводи са изготвени 469 уведомителни писма по чл.66, ал. 2  от ЗМВР, изготвени са 3 675 предупредителни протоколи и 366 полицейски разпореждания по чл. 64 ЗМВР. Взето е участие в комисии за проверка на системите за физическа защита на обекти на 419 обекта.

Служитилите от Териториална полиция са взели участие в охраната на 832  проведени масови мероприятия и в проведените 1 744 специализирани полицейски операции.

В 2 159 случая, служителите от Териториална полиция са оказали съдействие.

       Осигуряване на безопасността на движението по пътищата

ОДМВР Ловеч обслужва територия, която обхваща общо 764.171 км. републиканска пътна мрежа.

За отчетния период на територията на областта са регистрирани 1 099 ПТП, от които 826 с материални щети и 273 тежки, с 411 ранени и 34 убити. В сравнение с 2015 г. – ПТП са били 915 (ръст с 20 %), от които 729 с материални щети (ръст 13 %) и 186 тежки (ръст 47%) с 30 убити и 245 ранени (ръст 68 %).

Основно ПТП са възникнали по вина на водача – 1 065 от общо 1 099 ПТП, неудовлетворителни пътни условия – 1 бр, други причини –  26 бр., нарушение на пешеходец – 6 бр., навлизане в насрещното движение – 30 бр.. Най-честите нарушения на водачите, които са причина за ПТП са: несъобразена скорост – 447 бр., отнемане на предимство 163 бр., неспазване на дистанция – 105 бр., неправилно движение на заден ход – 81 бр., неправилно завиване – 17 бр., употреба на алкохол – 54 бр., неправилно изпреварване – 37 бр., други нарушения на водача – 96 бр.  и други.

Общо установените нарушения на водачите от служители работещи по контрол на пътното движение са 21 135 бр. Най-честите нарушения са за скорост  –  6590 бр., като не всички са обработени от стационарната система SITRAFFIC LYNX speed-ERS 400; неспазване предимство, знаци и сигнали – 3 428 бр.; неправилни маневри – 403 бр.; неправилно спиране и паркиране – 1 516 бр.; употреба на алкохол – 404 бр.;  нередовни пътни документи – 2 845 бр.; неправоспособност – 752 бр.; неправилно движение по пътното платно – 400 бр.; неползване на обезопасителни колани или каска – 1 454 бр.; управление на технически неизправно МПС – 467 бр. и други. Констатирани са 35 нарушения извършени от пешеходци, като за тях са съставени 15 АУАН и наложени 20 глоби по фиш.

За отчетния период служителите работещи по контрол на пътното движение в региона за констатирани нарушения на ЗДвП са съставили са 3 932 акта и 15 666 фиша

РЕЗУЛТАТНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

Общият брой на разследваните в ОДМВР Ловеч досъдебни производства през 2016г. е 2 976 (увеличение с 250 бр. спрямо 2015г.), от които: незабавни производства – 15 броя, бързи производства – 257 броя (вуличение с 70 бр.), по общия ред – 2 704 броя.

Общият брой на новообразуваните досъдебни производства е 2 424. Освен по новообразуваните ДП, разследващите полицаи са работили и по останалите за работа  от предходната 2015г. – 552 броя и по 166 възобновени производства.

Общият брой приключени досъдебни производства, изпратени в прокуратурата е 2 431бр., от които с мнение за повдигане на обвинение – 926 броя ( с 200 бр. повече).

Няма досъдебни производства, приключени извън законовия срок, както и такива, върнати от прокуратурата за отстраняване на пропуски.

 

Save

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button