В СУ“Васил Левски“ Троян продължава международното изследването на учениците PISA

Вече втори ден в СУ“Васил Левски“ продължава международното изследването на учениците PISA; по регламент то продължава общо 4 дни.

32 училища в страната са включени в представителното оценяване на учениците PISA. Извадката се прави на случаен принцип; през тази година в нея попада и нашето училище.

Целта на изследването е да се установи функционалната грамотност на 15-годишните ученици, така че се изследва работата на всички родени през 2002 година.

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Тя възниква в отговор на необходимостта от разработване на индикатори за сравняване на качеството на образованието в отделните държави. Програмата се осъществява съвместно от ОИСР и от държави, които не членуват в организацията. Началото е поставено през 2000 г., когато е осъществен първият етап на проекта – PISA 2000. В него се включват 43 държави. PISA се провежда през периоди от три години: през 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 и 2015 г. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки (от тази година – и на дигитални компетентности). Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо.

За разлика от останалите подобни проучвания, PISA не е пряко свързана с изискванията на националните учебни програми, което я прави приложима и достъпна за повече държави. PISA измерва постиженията на учениците в контекста на образователните цели, дефинирани от обществото.

От 2012 г. за пръв път, наред с традиционното тестиране (на хартиен носител), е въведено електронно-базирано оценяване, при което тестовете са разработени и се администрират в електронен формат.

Целите на PISA са:

– да определи доколко 15-годишните ученици са подготвени за съвременното общество на познанието;

– да оцени функционалната грамотност на 15-годишните ученици в областта на четенето, математиката и природните науки (от тази година – и на дигитални компетентности).

PISA е ориентирана към бъдещето, към способността на учениците да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации.

PISA измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се реалност.

Резултатите от изследването във всички участващи страни ще бъдат обявени през 2018 година, поради което и самото изследване е оповестено като PISA 2018.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button