Община Троян на в топ 10 според Министерство на финансите

За първи път тази година Министерство на финансите посочи общините с най-добро финансово състояние за първото тримесечие на 2017 година, определени по ясна методика. 

Сред осемнайсетте най-добри, община Троян е наредена на седмо място след общините Банско, Бургас, Камено, Приморско, Руен и Варна. След Троян са Панагюрище, Плевен, Асеновград, Пловдив, Русе, София, Етрополе, Самоков, Търговище, Каолиново и Ямбол.

За първо полугодие Община Троян събра 69,58% спрямо годишния план или 2 174 000 лева данъчни приходи за настоящата година. Общината продължава тенденцията на устойчиво нарастване при събираемостта на данъчните приходи. Преизпълнението спрямо 30.06.2016 година е в размер на 425 хил. лева. Общината постига събираемост на местните приходи значително над средните за страната.

През 2017 г. постъпилите приходи за периода са в размер на 8 458 331 лева, от които приходи с държавен характер 5 120 870  лв. и местни приходи 3 337 461 лв.   Това основно се дължи на реализираните повече приходи от данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин. През първите шест месеца на 2017 г. има ръст и в приходите от данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. Тенденцията, която се очерта през последните четири години е подобрена събираемост при текущ облог. Събираемостта при текущия облог на данък върху недвижимите имоти за 2017 г. е 61,76%, при 55,87% за 2016 г. Събираемостта при текущия облог на данък върху превозните средства за 2017 г. е 50,27%, при 47,88% за 2016 г.

Изпълнението на „Неданъчните приходи” за първото шестмесечие е 2 529 хил. лв. или 58 % спрямо уточнения план. За съпоставка, събраните към 30.06.2016 г. неданъчни приходи са в размер на 2 346 хил. лв. Основно завишението идва от реализираните повече приходи от „Такса за битови отпадъци“ – 278 хил. лева. Събраната „Такса за битови отпадъци” към 30.06.2017 г. е 1 546 хил. лева (изпълнението спрямо плана е 68%.) при 1 268 хил. лева  към 30.06.2016 г.

На предстоящото заседание на Общински съвет-Троян  ще бъде предложена актуализация на бюджета на Община Троян. Сред предложените от Кмета на Общината обекти за финансиране могат да бъдат отличени: проект за     „Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/, проект „Реконструкция на улично осветление на ул. „Любен Каравелов“ и други. Средствата за финансиране на тези обекти са от средства, осигурени след провеждане на процедури по ЗОП и от преизпълнение на данъците.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button