Какво ще решават троянските общинските съветници на редовната си сесия

На   двадесет и четвърто  заседание  на   Общинския съвет, кето ще се състои на 28 септември 2017 год. (четвъртък) от 13.30  часа в салона на Община Троян при следния:

 

                       П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. 1. Удостояване с почетни звания и присъждане на  отличия във връзка с 14 октомври Петковден – Празника  на град Троян. Изх.№ И-ОбС-60/18.09.2017 г.

 

                                                                                       Докл. Николай Тодоров –

                                                                               председател на ОбС.

 

 1. Частична актуализация на бюджета и поименния списък за капиталови разходи за 2017 г. Вх.№ ОбС-370/18.09.2017 г.

 

 1. Финансовото състояние на “БКС” – ЕООД, през първото шестмесечие на 2017 г. Вх.№ ОбС-371/19.09.2017 г.

 

 1. Финансовото състояние и дейността на “В и К – Стенето” – ЕООД, през първото шестмесечие на 2017 год. Вх.№ ОбС-372/19.09.2017 г.

 

 1. Финансовото състояние и дейността на “Общински пазари” – ЕООД, през първото шестмесечие на 2017 год. Вх.№ ОбС-373/19.09.2017 г.

 

 1. Финансовото състояние и дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение- Троян” – ЕООД, през първото шестмесечие на 2017 г. Вх.№ ОбС-374/19.09.2017 г.

 

 1. Финансовото състояние и дейността на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, през първото шестмесечие на 2017 г. Вх.№ ОбС-375/19.09.2017 г.

 

 1. Преразглеждане на решение №259/29.09.2016 г.   на Общински съвет –  Троян, касаещо приватизация на Обособена част от имуществото „БКС” –     ЕООД, гр. Троян, представляваща бетонов и варов възел . Вх.№ ОбС-387/19.09.2017 г.
 2. Определяне на механизъм за разпределение по критерии и показатели за предоставяне на субсидиите на територията на Община Троян, осигуряващ равнопоставеност между превозвачите. Вх.№ОбС-386/19.09.2017 г.

 

 1. Безвъзмездно предоставяне на имоти – публична общинска собственост за нуждите на лицензираните спортни организации, осъществяващи дейност на територията на Община Троян. Вх.№ОбС-377/19.09.2017 г.

 

 1. Дарение на имот – общинска собственост с идентификатор 83212.501.1577 по кадастралната карта на с.Шипково, за осигуряване на СОЗ – пояс I около водоизточник на минерална вода Л-37. Вх.№ОбС-376/19.09.2017 г.

 

 1.   Учредяване на безвъзмездно право на строеж на „ЧЕЗ Разпрределение България” – АД, върху част от поземлен имот – общинска собственост с  идентификатор 35290.154.63 по кадастралната карта на с.Калейца. Вх.№ОбС-378/19.09.2017 г.

 

 1. Учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост на „БТК“ – ЕАД. Вх.№ОбС-379/19.09.2017 г.

 

 1. Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.505.343.1.19, по кадастралната карта на гр.Троян представляващ гараж №19 в жб. „Елица“, ул. „Димитър Гимиджийски” №7, вх.А, ет.1, гр.Троян. Вх.№ОбС-380/19.09.2017 г.

 

 1. Определяне имоти от общинските горски територии и начина на ползване на дървесина от тях за дърва за огрев по ценоразпис. Вх.№ОбС-381/19.09.2017 г.

 

 1. Изменение и допълнение на Решение №281/27.10.2016 г. на ОбС – Троян, касаещо определяне на обема на годишното ползване на дървесина от общинските горски територии за 2017 г. Вх.№ОбС-382/19.09.2017 г.

 

 1. Отдаване на имот под аренда по реда на чл.24а, ал.6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Вх.№ОбС-390/19.09.2017 г.

 

 1. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Мита Йонкова Доротеева в землището на с. Орешак Вх.№ОбС-383/19.09.2017 г.

 

 1. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Тодор Минков Гадевски в землището на с. Белиш Вх.№ОбС-384/19.09.2017 г.

 

 1. Одобряване на партньорство между Община Троян и Сдружение „Дете и пространство“ във връзка с кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по ОП РЧР 2014-2020 и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 24476.760.636.5, с функционално предназначение „Заведение за социални грижи“ по кадастралната карта на с. Дълбок дол, община Троян. Вх.№ОбС-389/19.09.2017 г.

 

 1. Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), засягащ поземлен имот с идентификатор 16986.14.55, мест. „Калугерово“, по кадастралната карта на с. Горно Трапе, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Вх.№ ОбС-368/18.09.2017 г.

 

 1. Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), засягащ поземлен имот с идентификатор 24476.538.49 – Стопански двор, мест. „Язът“, по плана на с. Дълбок дол, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Вх.№ ОбС-369/18.09.2017 г.

 

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на Спаса Бочова Христова от гр. Троян,

ул. «Аламанка» № 3.   Вх.№ОбС-38519.09.2017 г.

 

                                                                                              от т. 2 до т. 23 вкл.

                                                                                              докл. Донка Михайлова –

                                                                                              кмет на Община Троян.

                                                                          

 1. Питане от Иванка Велчева Цекова – общински съветник.

 

 1. Питане от Петко Митков Пенков – общински съветник

 

       

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button