РЗОК – Ловеч издава уникален код за достъп до персонализираната информационна система на НЗОК

Право на достъп имат задължително здравноосигурените лица по смисъла на Закона за здравно осигуряване, включително и в случаите, когато техните здравноосигурителни права са прекъснати.
Уникалният код се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Издаването става незабавно и безплатно. Уникалният код за достъп е личен, поради което заявленията за неговото издаване могат да се подават само лично в РЗОК, след представяне на документ за самоличност. Не се приемат заявления, подадени от пълномощник, както и заявления по пощата.
УКД е буквено-цифров код от 10 символа, с необходимите мерки за защита сигурността на информацията. Той се издава за определено ЕГН, личен номер на чужденец /ЛНЧ/, или служебен номер от регистъра на НАП – за лица без ЕГН /ЛНЧ/.
С уникалния код всеки гражданин има достъп до Персонализираната информационна система на НЗОК и може да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Информацията за децата ще е достъпна за родителя, направил избора на личен лекар, чрез неговия код за достъп, докато те навършат 18 г. След навършване на 18-годишна възраст на децата се предоставя личен код, като достъпът на родителите до техните данни в системата се прекратява.
Ако констатират разминаване в данните, гражданите могат да подадат сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея. Активното участие на пациентите ще подобри контрола на разходите за здравеопазване. При установени несъответствия между реално извършените дейности и данните, въведени в електронното здравно досие, ще бъдат извършени корекции в полза на пациента.
Ползването на Уникалния код за достъп от пациентите е стъпка към въвеждане на електронно здравеопазване.

УНИКАЛНИЯТ КОД ЗА ДОСТЪП (УКД) ВИ ПОЗВОЛЯВА:
• Да проверите здравното си досие! При всяко установено несъответствие между написаното в досието и реално получената от Вас медицинска помощ сигнализирайте НЗОК/РЗОК!
• Да упражните правото си да контролирате как се харчат парите от Вашите здравноосигурителни вноски.
• Ако желаете да бъдете известени за всяко настъпило медицинско или дентално събитие (преглед, лечение в болница или при заболекар), включително и за децата Ви до 18 години или за лицата, на които сте настойници, ще бъдете информирани чрез посочен от Вас имейл.
• Достъпът до здравното досие можете да осъществите и чрез личен електронен подпис.

ОТКЪДЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СВОЯ УКД:
• Ако посетите която и да е районна здравноосигурителна каса, по какъвто и да е повод, в рамките на 3-5 мин. ще Ви бъде издаден УКД срещу документ за самоличност.

КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЗДРАВНОТО СИ ДОСИЕ:
За да влезете в здравното си досие през портала на НЗОК, направете тези стъпки:
www.nhif.bg – „Преглед на пациентско досие“ – „Вход с уникален код за достъп“ или „Вход с цифров сертификат“ (личен електронен подпис) – попълва се УКД и ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от НАП – в малкия прозорец се попълват контролните думи.
Вече можете да разгледате здравното си досие:
в меню „Пациентска информация“ са описани всички медицински и дентални дейности, отчетени и заплатени за Вас от НЗОК.
Вдясно в прозореца можете да въведете ЕГН на детето, на което сте избрали личен лекар, за да прегледате дейностите, отчетени и заплатени от НЗОК за него.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button