Административен съд – Ловеч отмени текст в наредба на Общински съвет Троян

По протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, с Решение № 145 от 27.10.2017 г., постановено по адм. дело № 267/2017 г., тричленен състав на Административен съд – Ловеч отмени чл. 15, ал. 1, т. 19 в частта „возенето на едно или повече лица на един велосипед“, чл. 20, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян, приета с Решение № 392/25.07.2013 г. на Общински съвет Троян.

В мотивите си за отмяна съдът приема протеста за основателен, като излага, че оспорените разпоредби противоречат на материалноправни норми от по-висок ранг, съдържащи се съответно в Закона за движението по пътищата, Закона за местните данъци и такси и Закона за устройство на територията, нарушават императивни разпоредби на Закона за нормативните актове и Конституцията на РБ и са несъответни на целта на закона.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Related Articles

Back to top button