НАП напомня за неплатени задължения по имейл

Длъжници към НАП от днес получават съобщение за невнесени в срок данъци, осигурителни вноски  или други държавни вземания, за чието събиране отговаря Агенцията.

 Кампанията е част от мерките, с които приходната агенция стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти и ще се провежда регулярно.

Част от електронните съобщения са с информативен характер и съдържат данни за дължимите данъци, осигурителни вноски или други такси и глоби, без да са упоменати изрично конкретните размери на дълговете. Съдържанието им е различно в зависимост от това дали има образувано изпълнително дело за дълговете или не. Виж образците тук.

В имейлите се посочва също, че клиентите на НАП могат да направят справка за всички свои просрочени задължения чрез електронната услуга на Агенцията на inetdec.nra.bg, ако притежават електронен подпис или персонален идентификационен код.

Друга част от електронните писма предупреждават, че срокът за доброволно плащане на задълженията им е изтекъл и ако получателите им не платят до един месец, то НАП ще образува изпълнително дело. Можете да видите текста на това писмо тук.

Текста на писмото!

Subject:Незабавно платете публичните си задължения!

 

ДО

    ………………………..

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

………………………..

 

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

 

Информираме Ви, че по данни на НАП имате следните неплатени публични задължения с изтекъл срок за доброволно плащане:

 

№ по ред Документ, с който е определено задължението Вид сметка за плащане

 

 

Обръщаме Ви внимание, че неплащането от Ваша страна води до ежедневно начисляване на лихви и увеличаване на размера на задълженията Ви.

 

Уведомяваме Ви, че ако посочените задължения не бъдат платени,в срок до1 (един) месец от изпращане на настоящото електронно съобщение ще Ви бъде образуваноизпълнително делов НАП и ще се предприемат действия по принудително събиране (изпълнение върху възнаграждения, пенсии, банкови сметки, продажба на имущество и др.).

 

Националната агенция за приходите като институция, отговорна за събирането на публичните вземания, счита че насърчаването на доброволното плащане е по-успешният подход на взаимодействие, вместо оказването на административна принуда.

 

Дължимите суми следва да платите по банковите сметки на съответната компетентна териториална дирекция/офис на НАП, както следва:

 

 1. Ако задължението е декларирано/установено в НАП и за него не е образувано изпълнително дело плащанията се извършват по сметки:
 • Код 7301. Сметка за приходи на централния бюджет – при заплащане на данъци и глоби/ имуществени санкции по наказателни постановления;
 • Код 7315. Сметка за приходи за социалноосигурителните фондове към НОИ – при заплащане на вноските за държавното обществено осигуряване и пенсионния учителски фонд;
 • Код 7316. Сметка за приходи за НЗОК – при заплащане на вноските за задължително здравно осигуряване;
 • Код 7318. Сметка за осигурителни вноски и наказателни лихви за ДЗПО – при заплащане на вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

 

 1. Ако задължението е установено от органи, различни от НАП, плащанията се извършват по сметка:
 • Код 1 Сметка за принудително събиране на публични вземания.

 

Подробна информация за начините на плащане и конкретните банковисметки може да намерите на интернет страницата на НАП на адрес https://www.nap.bg/page?id=382

 

Преди да извършите плащане, проверете актуалния размер на задължението с начислените лихви с персоналния си идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП- https://inetdec.nra.bg/eservices.html

 

В случай, че сте платили задълженията си преди датата на получаване на настоящото уведомление, благодарим за проявената ангажираност при изпълнение на задълженията Ви по закон.

 

 

ЕКИПЪТ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Как може да платите задълженията си?

 

 • по банков път – задълженията се внасят по разкритата за съответния вид задължения банкова сметка на компетентната териториална дирекция  на НАП;
 • с вносна бележка на разкрито банково гише в офис на НАП, което обслужва граждани и фирми;
 • по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения;
 • с пощенски запис.

 

Как се определя компетентната териториална дирекция/офис на НАП – чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс?

 

 • за физически лица и еднолични търговци – по постоянен адрес;
 • за юридически лица – по седалище;
 • за неперсонифицирани дружества и осигурителни каси – по адрес на управление.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button