Община Троян изготви Програма за намаляване на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух

Програма за намаляване на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух по показател „фини прахови частици“ на територията на общинския център е изготвена от  администрацията в Троян

Документът, който е внесен за разглеждане от местния парламент, е изготвен по предписание на Регионалната екоинспекция в Плевен след проведени през 2012 г. измервания са установени превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици.
След няколко корекции програмата е преминала всички съгласувателни процедури и в настоящия си вид тя е в значителен обем от почти 200 страници. В съдържанието й е отделено особено внимание на факторите, определящи качеството на атмосферния въздух, съобразно климатичните особености на Троян, икономическите дейности, транспорта, потреблението на горива в битовия сектор и др.
Любопитен акцент представляват данните за заболяемостта от болести на дихателната система, която през 2013 г. в градовете на Ловешка област бележи високи стойности, като водещи в това отношение са Луковит – 236%, Тетевен – 222% и Троян – 193% заболяемост. След направените изводи и прогнозни сценарии, авторите на програмата предлагат и мерки за намаляване на праховите емисии, като: саниране; смяна на отоплителните системи на обществени сгради, използващи течни и твърди горива; поставяне на филтри и др.

по материал на Зетра ТВ

Related Articles

Back to top button