ПОКАНА

СТАРТИРА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДВЕ ЗНАЧИМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В ГРАД ТРОЯН

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

 

Община Троян стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0018 „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020″.

Проектът е на обща стойност 858 274,80 лв., от които 671 856,44 лв.европейско съфинансиране, 118 562, 90 лв. национално съфинансиране и 67 855,46 лв. съфинансиране от Община Троян.

Продължителността на проекта е 20 месеца, като началото е 01.09.2016 г., а краят е      01.05.2018 г.

 

В проекта са предвидени следните дейности:

 • Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта;
 • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг);
 • Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекте и упражняване на независим строителен надзор;
 • Осъществяване на мерките за публичност и визуализация на проекта;
 • Извършване на независим одит на проекта;
 • Организация и управление на проекта.

 

За сградата на ул. „Г. С. Раковски“№ 55, позната като сградата на Данъчното, ще бъдат изпълнени:

 • енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външни стени, покрив и под, подмяна на дограма, подмяна на отоплителната инсталация;
 • подмяна на покривното покритие над покрива и козирките, улуци и водосточни тръби; репариране на мазилки в увредени участъци; заземителна и мълниезащитна инсталация, ревизия и ремонт на ВиК инсталацията;
 • мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г.

За сградата на ул. „Любен Каравелов“№ 42, по-позната като сградата, в която се е помещавало БКС, ще бъдат изпълнени:

 • енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограмата; топлоизолиране на покрив и под, подмяна на отоплителната инсталация.
 • изпълнение на нова покривна носеща конструкция и покривни покрития, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела, изграждане на пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, ремонт на ВиК инсталацията, ремонт вътрешни помещения и др.
 • мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г.

 

Проектът ще допринесе за повишаване енергийната ефективност на двете обществени сгради, за намаляване на техните разходи за енергия, ще спомогне за удължаване на техния жизнен цикъл, както и за подобряването на техния облик.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button