Троянските фирми имат възможност да си подават декларациите по електронен път, но само с помощта на електронен подпис

Община Троян с нова онлайн услуга насочена към бизнеса

От 01 ноември 2017 г. Община Троян стартира предлагането на нова онлайн услуга, насочена към бизнеса. Услугата е свързана с подаването на декларация и заявление за определяне на такса битови отпадъци. На основание чл. 19, ал. 5 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, а именно когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството им, се подават декларация и заявление от 1 до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти, както и придобитите сгради в съществуващ вече имот, декларацията и заявлението се подават в двумесечен срок от придобиването им. В декларацията и заявлението се посочват вида и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота за извозването им.

Община Троян се води от обществения интерес за създаване на възможности за по-добро взаимодействие между администрацията и потребителите на услуги, с оглед постигане на качествено обслужване и следвайки принципите, заложени в действащото законодателство в областта на електронното управление, в т. ч. на бързина и процесуална икономия, достъпност, ефективност и координация.

Заявлението с декларацията са достъпни на портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Троян, в секция „Декларации“ на адрес: https://troyan-ws.acstre.com/public/index.php?/Home/Index.

Всеки желаещ да се възползва от подаването на заявлението и декларацията по електронен път може да го направи, като използва електронен подпис.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button