Оспорен е текст от правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Троян и неговите комисии

По протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 20, ал. 2, т. 14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в Административен съд – Ловеч е образувано адм. дело № 404/2017 г. по описа на съда, кето ще се гледа на 14.02.2018 от 10.30.

Административно Дело 
№ 404 от 2017 г.
Предмет: Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Жалбоподател: КИРИЛ ЕНЧЕВ ПЕТРОВ – ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ 
Ответник: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН 
Съдия Докладчик: ГАБРИЕЛА Г. ХРИСТОВА 

Доводите на прокурора за незаконосъобразност на оспорената разпоредба са, че същата противоречи на разпоредби на ЗМСМА, свързани с компетентността на общинския съвет и кмета на общината. В протеста се поддържа, че в закона ясно е разписано, че общинският бюджет се приема от общинския съвет, а изпълнението се организира от кмета, но не се предвиждат правомощия на председателя на общинския съвет по отношение на общинския бюджет.

https://www.paragraph22.bg

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button