РАЗЛИЧНАТА 2017-та-интервю с Донка Михайлова – кмет на Община Троян

Нова година наближава, но все пак трябва да си направим анализ на изминаващата. Зa мен лично това бе РАЗЛИЧНАТА 2017 -ТА. Успях да се реализирам професионално , за което съм много доволна.  Но това не значи ,че ще спра до тук. 

А дали е така и за други,  потърсих  треньори,  спортисти,  обществени  деятели, общински съветници на Троян  да кажат с какво ще изпратят 2017. Първият човек , коготo потърсих е  диригентът на  оркестър  Община Троян -кмета  Донка Михайлова, която с умелите си менаджерски  умения  води Община Троян напред. Помолихме я  да ни сподели нейните впечатления за РАЗЛИЧНАТА 2017. Ето какво каза тя:

През 2017 година имах много срещи с различни хора, различни професии и интереси. Всичко това бе в името на Общината. И както съм казвала, че до народа е най-близо е кмета и сътрудниците му, ние бяхме във всяко едно от 22-те населени места в общината ни. Там  се провеждаха дискусии. В тези срещи участват стотици, понякога и над 1000 граждани. В срещите ни има и човешка благодарност за свършеното, и неудовлетворение от непостигане на очакваното. Често отговаряме на тежки въпроси, търпим критики, понякога и несправедливи. Но най-важното е, че тези срещи раждат много полезни идеи за бъдещото управление на общината и рамкират общият ни път напред. Важно е, че в тях заставаме лице срещу лице и имаме самочувствието и искреността са се гледаме в очите и заедно да търсим по-доброто развитие на троянска община.

За мен 2017г. е  година на партньорството – Общината и гражданите, заедно!

И през 2017 г., дейността ни беше насочена към изпълнение на приоритетните области на Програмата за управление на Община Троян през мандат 2015-2019 г. за постигане на основните цели, а именно:

Осигуряване на повече работни места и по-добри доходи за хората от общината;

Ограничаване на негативните демографски тенденции и създаване на условия за подобряване на демографската характеристика на общината;

Подобряване на жизнената среда и качеството на живот.

Изминалата 2017 г. се очерта, като година на партньорството между Общинската администрация и гражданите, в която бе постигнато:

Изпълнение на най-амбициозния бюджет в историята на Троянска община и най-голямата капиталова програма;

Нарастване на средствата, вложени в капиталови разходи на територията на селата от общината със 108%;

Обновяване на 203 бр. троянски домове в 10 бр. сгради по програмите за енергийна ефективност, като бе осигурен необходимия оборотен ресурс за междините разплащания;

Активно се осъществяваха мерките за енергийна ефективност в сгради на публичната администрация (държавна и общинска) и културната инфраструктура, при работещи администрации, без компромиси в качеството на обслужването;

Получиха финансиране проектите, с които се кандидатства през предходната и настоящата години (реконструкция на улици, оборудване и обзавеждане на културна инфраструктура, ефективно управление на отпадъците, изграждане на дневен център за деца);

Осигуряване на необходимото съфинансиране по проектите, както и оборотни средства за разплащания по проектите преди верифициране на сумите от управляващите органи;

Отбелязахме 10 години от присъединяването на РБългария към ЕС. С помощта на средствата от ЕС, Община Троян постигна значителни резултати – администрирани бяха общо 39 броя проекти на обща стойност 59 070 501,07 лева. В резултат от изпълнението на проектите, в Община Троян постъпиха 45 006 965 лева – средства надвишаващи повече от два пъти годишния бюджет на общината.

Средствата бяха инвестирани в различни сфери на обществения живот:

Проектиране и изграждане на екологичната инфраструктура;

 Подобряване на жизнената среда и превенция на риска;

Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура;

Обновяване и модернизация на здравната инфраструктура;

Обновяване на туристическите продукти и туристическата инфраструктура;

Подобряване на културния продукт и културната инфраструктура;

Повишаване на ефективността на управлението и прилагането на политики;

Разширяване обхвата на социалните услуги;

Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности.

Към 19.12.2017г. са събрани 3164 хил. лв .данъчни приходи, което е с 324 хил. лв. повече от същия период на 2016г. Събраната сума за такса битови отпадъци е 2173 хил. лв., което е с 380 хил. лв. повече от същия период на 2016г

Община Троян зае 3 място в класирането на Фондация Програма Достъп до информация сред всички 566 институции, включени в проучването

И през 2017 г. Община Троян успя да запази челни позиции в проучването на Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ), трето място сред всички 566 институции (след като през 2016 г. зае 11-то място) и второ място сред общинските администрации. Проучването е проведено чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

В общината се развива активна спортна дейност от 19 спортни клуба. Близо 630 спортисти развиват спортове. Дейността им приоритетно е насочена към развитието на детско юношеския  спорт и постигане на високи спортни постижения. Отчитаме организирани и проведени редица празници и състезания, подпомогнати и от Спортен календар 2017 година. Имаме  високи спортни постижения – 4 Световни и 3 Европейски  титли.

С финансовата подкрепа на проект „Красива България“ беше изпълнен проект „Реконструкция на покрива на сграда – МНХЗПИ, гр. Троян“. Изпълнените СМР са на стойност151 151,51 лв., от които 60 460,60 лв. безвъзмездна финансова помощ и 90 690,91 лв. съфинансиране от Община Троян.

На 10.10.2017 г. между Община Троян и Държавен фонд „Земеделие“ беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект„Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян – Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян“. Инвестицията е на стойност 318 029,76 лв. и включва осъвременяване на оборудването и обзавеждането на две от сградите на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян – централна сграда и Галерия „Серякова къща“.

Договор за безвъзмездна финансова помощ беше подписан и между ДФЗ   читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян, което започна изпълнението на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян“. Проектът е на стойност 458 633,33 лв. и е насочен към сценична техника и оборудване и подобряване на оркестрината. Община Троян осъществява методическа подкрепа на читалището при изпълнение на проекта.

Община Троян взе участие в обявения от НСОРБ конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Подаденото проектно предложение „Децата на Троян, град на 150 години – деца на Европа“ беше одобрено. Бюджетът на проекта е в размер на 2 986 лв. Проектът предвижда, в периода от 25.04.2018 г. до 09.05.2018 г., да се проведе Фестивал на талантите и интересите в гр. Троян под мотото „Децата на Троян, град на 150 години – деца на Европа“. Партньор по проекта е Народно читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян.

Към община Троян работи Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН).

А какво пожелава за Новата 2018! Ще ни го каже довечера на пл“Възраждане“ в града по време на Новогодишната наздравица

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button