ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕ ИНФРАКСТРУКТУРА НА ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС „МАЛКИЯ“ПАЗАР’

На 27.02.2018 г. кметът г-жа Михайлова и г-н Иван Иванов, представляващ ДЗЗД „ЕКОПЪТСТРОЙ КОНСОРЦИУМ“, подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане прилежаща инфраструктура на търговски комплекс (Малък пазар)”.

Общата стойност на договора е в размер на 339 801,96 лв., без вкл. ДДС. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 145 календарни дни от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

При подписването на договора кметът подчерта неговата обществена значимост и това, че Община Троян и троянци ще следят стриктното изпълнение на обекта и пожела успех и спорна работа на фирмата-изпълнител.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button