ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА „ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ“

Неформална структура ж.к.Младост(архив)

Община Троян продължава традицията да подпомага финансово и консултантски проекти на граждани, граждански организации, училища, кметства, църковни настоятелства, младежки организации и други, които биха искали да реализират обществено значими проекти на територията на Троян и останалите 21 населени места от общината.

В годината, в която всичко е посветено на 150-та годишнина от обявяването на Троян за град, „Обществен форум“ също ще премине под този знак. Община Троян обявява приема на документи за проектни предложения до края на месец март, като през 2018 г. са предвидени 30 000 лв. за реализиране на граждански проекти.

В този форум могат да кандидатсват с по едно предложение неформални структури на гражданското общество, организации регистрирани по акона на юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за управление на етжната собственост, културни, църковни настоятелства, кнетства  и др.

Максималното финансиране от общинския бюджет е до 70% от общата стойност на проекта, но не повече от 3500лв.Кандидатите трябва да осигурят минимум 30%, като може да е нефинансово участие, остойностено по съответния ред. Проектините предложения трябва  да са за общинска собственост.

Проектните предложения трябва да се подадат до 30 март. Те ще се оценяват и подбират по 4 критерия и по точкова система. максималният брой е 100 т.

П О К А Н А

За подаване на проектни предложения по Общинска програма

„Обществен форум за реализация на партньорски проекти“

 

Цел: Утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество или други обществено ангажирани лица и местната власт, чрез реализиране на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности, посветени на 150 годишнината от обявяването на Троян за град, чието честване предстои през 2018 г.
Кой?
 1. Неформални структури на гражданското общество;
 2. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за управление на етажната собственост;
 3. Читалища;
 4. Културни институции;
 5. Църковни настоятелства;
 6. Училища и детски градини;
 7. Юридически лица и физически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;
 8. Кметства и кметски наместничества.

Важно!

Няма да се разглеждат проектни предложения на кандидати, които са били некоректни при изпълнението на проекти по настоящата програма.

Партньори? Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньора притежава капацитет, опит или компетентност, необходими за постигане целите на проекта.
Колко? Обща стойност на програмата: 30 000 лв., от които не по-малко от 50% за проектни предложения, насочени към благоустройствени дейности.

Минимална стойност на проектите: няма

Максимална стойност на проектите: няма

Община Троян може да препоръчва намаляване на размера на исканото финансиране, ако разходите са неоснователни и/или се считат за прекомерни.

Съфинансиране? Исканото финансиране не може да надвишава 70% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от 3 500,00 лв.

Кандидатите следва да осигурят минимум 30% собствен принос, от които до 50% може да е нефинансово участие, остойностено по съответния ред.

Кандидатите, чиито проектни предложения са насочени към благоустройствени дейности, може да осигурят собствения принос само във вид на нефинансово участие, остойностено по съответния ред.

Брой предложения: Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение.
Териториален обхват: Проекните предложения следва да се реализират на територията на община Троян върху имоти – общинска собственост или за обществено значими дейности.
Степен на готовност на проекта: Кандидатът следва да попълни формуляр за кандидатстване по образец.

Кандидатът задължително представя необходимата техническа документация, съгласно нормативната уредба, придружена от подробна количествено-стойностна сметка, включваща и нефинансовото му участие.

Всички проектни предложения, насочени към благоустройствени дейности и технически мероприятия задължително предварително се съгласуват с Общинска администрация – Троян.

За контакти: тел. 0670 68032 – Снежина Табакова

Кога? Получаване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения на хартиен и електронен носите до 30.03.2018 г., 17.30 часа

Срок за отчитане на проектните предложения: 30.11.2018 г.

Къде? Гр. Троян, Община Троян, пл. Възраждане 1,

Общински център за информация и услуги

Формулярът за кандидатстване, както и съпътстващата кандидатстването информация може да бъде получена и на адрес www.troyan.bg

При неясноти по подадените документи общинската администрация може да изисква допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията в проектното предложение.

Недопустими дейности/ разходи:
 1. Дейности върху имоти, които не са общинска собственост;
 2. Дейности, генериращи приходи;
 3. Разходи, свързани с представителни цели;
 4. Разходи за закупуване на материали, оборудване и други, които са свързани с изпълнение на текущата дейност на кандидата;
 5. Дейности върху имоти – общинска собственост, за които е предвидено финансиране по капиталовата програма на Община Троян за 2018 г.

Поради наличие на редица нормативни ограничения, общината не поема ангажимента да финансира разходи, които не са предварително консултирани.

Указателни документи: Критерии за оценка и подбор на проектните предложения.

 

ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Критерии, приложими за всяка от посочените групи за финансиране на видове проекти Максимален брой точки
 • Проектното предложение е подадено от младежки организации/структури (от младежи на възраст от 19 до 35 години)
20
 • Обосновка на проектното предложение от гледна точка на съответствието му с целите на Общинска програма “Обществен форум за реализация на партньорски проекти 2016 г.”. Доколко проектното предложение показва ясна връзка между поставените цели на проекта, предложените дейности и очакваните резултати? Налице ли е обществена подкрепа на проектното предложение?
до 35
 • Обхват на целевите групи – крайни ползватели на резултатите от проекта. Доколко проектното предложение съответства на конкретните нужди и проблеми на целевите групи – крайни ползватели на резултата от проекта?
до 35
 • Устойчиви ли са очакваните резултати от предложения проект?
до 10
Общо максимален брой точки: 100

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button