Информационен бюлетин за периода 19.03.2018г. – 23.03.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч

   За периода 19.03.2018г. – 23.03.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха   11  проверки на обекти с обществено предназначение: 1 къща за гости, 1 спортен обект, 3 фризьорски и козметични салони, 6 училища в гр. Ловеч, гр. Угърчин, с. Бежаново, с. Дерманци, с. Торос.

На директорите на ОУ”Васил Левски” с. Торос и ПГ по механоелектротехника гр. Троян, са издадени предписания за извършване на ремонтни дейности, на основание чл.117 от Закон за здравето.

Във връзка с подадено уведомление от Агенция „Митници” за внос от Пакистан на възглавници за градински мебели, е извършена проверка за съответствие на внасяните стоки с изискванията на т. 43 от Приложение ХVII на Регламент(ЕО) №1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. След представяне на протокол от изследване на стоката, за отсъствие на азо багрила в нея, тя е освободена за реализация в страната.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненски блокове на 3 детски заведения. Проверени са и 2 ученически стола – не са установени нарушения.

Извършени са 2 проверки на бюфети/павилиони, предлагащи храни и напитки на територията на учебни заведения, за спазване изискванията на Наредба №37/2009г. за здравословно хранене на учениците. В един от обектите е констатирано предлагането на храни и напитки в нарушение на наредбата. На управителя на фирмата е изпратена покана за съставяне, предявяване и връчване на АУАН.

През седмицата са извършени  5 проверки на обекти за хранене и развлечения, 5 проверки на аптеки и 6 проверки на лечебни заведения за извънболнична помощ за спазване на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места – без нарушения.

Извършен е контрол по спазване на учебните разписания, съгласно Наредба №10, в 9 училища, без нарушения.

Осъществени са 6 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 5 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите  в аптеки в гр. Троян и общ. Тетевен. При проверките не са установени нарушения.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  93 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 92 броя експертни решения. Обжалвани пред НЕЛК за три експертни решения. Изпратени са 41 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно закона за здравето.

През отчетния период е проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност, разгледана е  жалба срещу болничен лист от работодател и е насочена за повторна експертиза от лекарска консултативна комисия.

РЗИ Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button