ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРАТЕ „ТРОЯН 2030”

                1.ВЪВЕДЕНИЕ, СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

2.ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА:

МАТЕРИАЛНА БАЗА: Спортната инфраструктура в Троян се характеризира с морално остарели съоръжения, лоша поддръжка и единични опити за ново строителство на спортни обекти. Недостатъчен е броят на специализираните  спортни съоръжения, които предоставят възможности за самостоятелно или организирано практикуване на спорт. В по-голямата си част тази материално-техническа база е амортизирана и не отговаря на приетите стандарти за провеждане на спортни и други дейности, както и на изискванията за безопасност. Няма достъпна среда за хора с увреждания.

-ФИНАНСИРАНЕ: Финансирането от общинския бюджет  води в много случаи до субективно неефективно и необосновано разпределение на средствата. Много често с общински средства се финансират  дейности без ясни критерии . Наблюдават се огромни разлики в размера на средствата, отпускани за спорт в различните общини. Средствата от спонсорство подпомагат дейността. Това става под формата на реклами, тъй като липсват данъчни облекчения .Обезпокоителен е фактът, че заниманията със спорт за деца се превръщат в елитарно занимание и са достъпни само за семейства с добри финансови възможности

  1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ-Главната стратегическа цел на ПРОГРАМАТА е утвърждаването на физическото възпитание и спорта ,в частност карате като средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението, максимално разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за всички от разнообразни социални групи, както и издигане на спортния престиж на града и нацията на световно равнище. Главната стратегическа цел обхваща две подцели: • модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението на Община Троян от системни занимания с физически упражнения и спорт, както и да осигурява условия за подготовка и постигане на високи спортни резултати; • усъвършенстване на  съществуващата система за физическо възпитание и спорт в Община Троян в съответствие с водещите национални и европейски практики с оглед насърчаване на физическото възпитание на гражданите и стимулиране на спорта за високи постижения.
  2. НАУЧНО,МЕДИЦИНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ- Обезпокоително е нивото на  организацията и качеството на медицинското осигуряване,комплексното възстановяване и функционалното тестване на спортистите. Особено тревожно е състоянието на допинг контрола.
  3. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ – Необходимо е допълнително,текущо и целево обучение на извършващите треньорска дейност .
  4. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ –Без разширяване на контаките и обмена на информация,спортисти и кадри постигането на добри резултати е немислимо.задължително е участието  в различни форуми чрез членство,обучение и състезания.
  5. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ОСНОВИ – Полагане на грижи и усилия в насока подобряване на спортния мениджмънт и ползване на съвременни маркетингови стратегии при управлението на спорта.

        Заб.: Настоящата Програма е приета на Конференция на 10.03.2018 г. в Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button