Кметът на Община Троян проведе среща с граждани по повод повод обявената процедура от Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) за подбор на проекти

На 18 април 2018 в Информационно-културен център Троян се състоя среща на граждани  и част от Общинска администрация  по повод обявената процедура от  Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР)  за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020, като продължение на вече приключилата първа процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“. Общият размер на средствата по процедурата е 38 170 000,00 лв., като допустими кандидати за финансиране са 28 града, сред които е и гр. Троян.

Кметът на града  откри срещата с уводни думи за основната цел на процедурата за предоставяне на БФП е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти.  След това даде думата на Директор на дирекция „Планиране и проекти“ Верка Добрева  и и инж.Николай Райковски , да разяснат  условията за кандидастване.

обсъждане 10

Допустими многофамилни жилища за енергийно обновяване са:

  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в строителните граници на града;
  • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в строителните граници на града.

В настоящата процедура проектните предложения на 28-те общини бенефициенти ще се състезават на конкурентен принцип, по определени в Насоките за кандидатстване показатели, поради което общината е определила изисквания към Заявленията за интерес и финансова помощ, подавани от Сдруженията на собствениците.

След деловата част  гражданите зададоха своите въпроси.

ТУК  в прикачените е файлове, е представена информация относно изискванията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедурата, сроковете за прием на документи и критериите за допустимост и подбор на сградите.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button