Проведе се първото учредително заседание на Консултативния съвет за местно икономическо развитие

На втори април се състоя първото учредително заседание на Консултативния съвет за местно икономическо развитие. На тази първа среща се гласува правилникът за дейността на съвета и бяха избрани зам.-председател и секретар.

Заседанието започна с приветствие от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева /председател на съвета/, която изтъкна, че учредяването на консултативния съвет е от съществено значение за постигане на устойчиво икономическо развитие на общината. Тя допълни, че иска един действащ и полезен съвет, който да не остане само на хартия.

Дневния ред на срещата започна с единодушното приемане на Правилника за устройството и дейността на Консултативния съвет за местно икономическо развитие, а след това се пристъпи към избор на заместник-председател и секретар. Емил Максимов получи зам.-председателското място, а Валентина Николаева – директор на дирекция „Специализирана администрация“, при Община Тетевен, бе избрана за секретар на съвета.

Бяха обсъдени важни и актуални теми: тенденциите на пазара на труда и мерките за заетост; общинските политики, дейности и инициативи, свързани със  стимулиране на икономическото развитие, повишаване на заетостта и доходите на гражданите; липсата на квалифицирана работна ръка; възможностите за партньорство и сътрудничество между бизнеса и местната власт; възможностите, перспективите и ползите от дуалното обучение и др.

На заседанието присъстваха зам.-кметът Тони Стоев, представители на местния бизнес от различни икономически сфери, представители на институции, работещи по въпросите на заетостта, директорите на двете професионални гимназии в Тетевен – НПГГСД „Сава Младенов“ – Емилия Тонева и ПГ по СЕУ – Йочка Вълчева.

Консултативния съвет за местно икономическо развитие осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.

Съветът има за цел: Да подпомага дейността на местната власт в реализация на политики  за стимулиране на икономическото развитие, повишаване на заетостта и доходите на гражданите; Да предлага усъвършенстване на местната нормативната уредба, свързана с регламенти и регулаторни норми, касаещи  дейността на фирми и организации, създаващи заетост и реализиращи инвестиции на територията на общината; Да инициира и дава становище по политиките за насърчаване и подкрепа на местното предприемачество, привличане и реализиране на нови инвестиции, реализиране на инфраструктурни проекти с обществена значимост.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button