ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ БУРГАС И ТРОЯН ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО УРБАКТ ІІІ

сн.МРРБ

Зам.-министър Деница Николова председателства заседание на Комитета за наблюдение на европейската програма, насърчаваща създаването на партньорски мрежи между градовете в ЕС

Нови 25 проекта ще получат финансиране по програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ. Те бяха одобрени по време на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в София под председателството на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. България  e домакин на  форума в качеството си на председател на Съвета на ЕС и след гласувано доверие по време на заседанието на комитета, проведено в края на миналата година в Муанс-Сартукс, Франция. Сред одобрените задания са два български проекта, на общините Бургас и Троян, като финансовата им стойност ще бъде детайлизирана на следващ етап, съобщават от пресцентърана министерството

Община Бургас спечели финансиране за проект за участие в партньорство за изграждане на мрежа за постигане на цели, свързани със т.нар. „син растеж“. „Това е политика, която се налага от Европейската комисия в последните години, защото допринася за по-правилното и ресурсно изпълнение на морски политики. Това ще разкрие възможностите и ресурсите на Черно море за  развитието на региона, а Община Бургас ще има ценния шанс да получи опит и трансфер на знания от държави, доста по-напред от нас в ползването на ресурсите на водното пространство“, коментира зам.-министър Николова.

Община Троян ще участва в партньорство, свързано с екологосъобразните начини на живот. Проектът цели да се насърчи екологосъобразното хранене, включително и чрез нормативна регулация за приемане на определени мерки в това отношение.

Програмата е с общ бюджет от 96 млн. евро, като до момента са реализирани три процедури за одобряване на проекти и тяхното финансиране. В рамките на първата покана за набиране на проектни предложения бяха одобрени общо 20 проекта, като в 4 от тях има български партньори – Бургас с 2 проекта, а с по един са общините Смолян и  Варна. По втората покана за набиране на проектни предложения от българска страна са одобрени два проекта на Столична община. До края на настоящия програмен период най-вероятно ще се обяви още една покана за набиране на проектни предложения.

Зам.-министър Деница Николова отбеляза, че УРБАКТ ІІІ е една от хоризонталните програми на ЕК, която подкрепя устойчивото развитие на градовете, чрез изграждане на мрежи и партньорства между населените места в ЕС за преодоляване на общи предизвикателства, чрез различни инструменти с оглед постигане по-добро и устойчиво развитие. 

Тя допълни, че програмата започва да се налага като възможност за нашите градове да ползват опита на по-развитите държави и съответните технологии. „Надявам се, че с времето този тип партньорство и мрежи ще доведе до формирането на по-добри местни политики по отношение на развитието на градовете“, коментира още зам.-министър Николова. „Успешните партньорства позволиха на градовете в цяла Европа да работят заедно и да насърчават устойчивото интегрирано градско развитие чрез създаване на мрежи, обмен на опит и определяне на добри практики за подобряване на градските политики. Нашият опит досега показва нарастващия интерес на българските градове да участват и реализират проекти по програмата, което им помага при разработването и прилагането на интегрирани и устойчиви градски стратегии и действия“, подчерта тя

БЕЛ на редактора: От общинска администрация Троян съобщиха, че по време на обсъждането  са участвали само членове на Комитета за наблюдение. Не са се допускали представители на общините, които участват с проекти. Общинска администрация на Троян заслужи висока оценка вече и в международното пространство. Проектът е свързан с детското  екологично хранене и ще бъде осъществен с партньори от Франция

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА URBACT – Програма „Мрежа за градско развитие“

Мрежата URBACT е европейска програма за обмен и обучение, която се финансира от Комисията като част от изпълнението на целта за териториално сътрудничество в рамките на нейната програма за междурегионално сътрудничество. Целта на мрежата е да се стимулират иновациите в градското обновяване, като се насърчават градовете да идентифицират, прилагат и разпространяват добри практики.

През програмния период 2014–2020 г. инициативата продължава като URBACT III. Програмата включва всички държави членки, Норвегия и Швейцария. Тя се финансира съвместно от ЕС и държавите членки, като делът на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в бюджета е 74,3 млн. EUR – значително увеличение в сравнение с предишния програмен период.

Финансираните по URBACT III проектите ще обхващат четири основни цели:

  • Подобряване на капацитета на градовете да изпълняват устойчиви селищни политики.
  • Подобряване на планирането на селищните политики.
  • Подобряване на прилагането на политиката в градовете.
  • Изграждане и споделяне на знания.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button