В Община Троян се обявява прием на документи на кандидати за професионално приемно семейство по Проектът „Приеми ме 2015“

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Приемна грижа–професионална грижа

в семейна среда за деца в риск

 

В Община Троян се обявява прием на документи на кандидати за професионално приемно семейство по Проектът „Приеми ме 2015“. Съгласно План за развитие на социалната услуга „Приемна грижа“ за Община Троян в периода 2017/2018 г., се явява необходимост за прием на документи на кандидати за приемен родител или приемно семейство с профил за дете от 0 год. /ниво родилен дом/ до 12-годишна възраст.

Професионалният родител трябва да притежава следните качества:

  • Да има достатъчно пространство в дома си и време да общува с настаненото дете;
  • Да е клинично здрав;
  • Да не е осъждан;
  • Да не е лишаван от родителски права;
  • Да няма проблем с алкохол и наркотици;
  • Да е отговорен;

Кандидатите за професионален приемен родител/ семейство сключват Договор за предоставяне на обучение и провеждане на оценка, като  преминават базово обучение и допълнителна квалификация за професионална приемна грижа.

Професионалните приемни родители, след настаняване на дете получават финансово възнаграждение:

ü  за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата ;

ü за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата ;

ü за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

се осигурява ,  които освен средствата за отглеждане на настаненото дете,

Осигурява се и месечен бюджет за издръжка на децата, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определят спрямо гарантирания минимален доход (ГМД):

ü  за дете от 0 до 3 г. – 4 x ГМД;

ü  за дете от 3 до 14 г. – 3 x ГМД;

ü  за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 x ГМД;

ü  за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД.

 

Проект „Приеми ме 2015“ има за цел да създава и реализира устойчив модел за развитие на грижа за деца в семейна среда. „Приемната грижа“ е форма на алтернативна грижа, която дава възможност на много деца в риск да бъдат отглеждани и възпитавани в семейство. Оглеждането на дете в приемно семейство за определен период от време гарантира основното му право да расте и да се развива пълноценно, като му се предоставя сигурна и безопасна семейна среда, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие. Приемният родител има задължението и ангажиментите да осигури на настаненото в дома му дете сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда, добри грижи и внимание, които да благоприятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране.

 

За повече информация и контакти, можете да се свържете с Областен екип по приемна грижа-Ловеч на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ 3, ет.3, ст.310

Служебен телефон: 068/ 604 378 и моб. тел: 08879 667 505

Началник екип-моб.тел: 0884 332393

 

Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button