Нови общоевропейски правила за безопасността на дроновете

Нови общоевропейски правила за безопасността на дроновете

 

    Общи нива на безопасност в ЕС;

    Правна сигурност с цел стимулиране на развитието на пазара;

    Модернизиране на авиационните правила за безопасност, които да отговарят на новите предизвикателства.

Евродепутатите подкрепят нови правила за гарантиране на безопасното използване на дронове и актуализиране на правилата за авиационната безопасност.

 

Във вторник евродепутатите одобриха договорения със Съвета проект от ноември 2017 г. за ключови общоевропейски принципи за гарантирането на безопасността на дроновете и техните пилоти. Понастоящем повечето дронове попадат под различни национални законодателства, което може да възпрепятства развитието на пазара.

 

Според новите правила, дроновете следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не излагат хората на риск. Когато става дума за риска свързан с теглото на дрона или зоните на използване, ще трябва да притежават допълнителни функции, като например автоматизирано кацане в случай, че пилотът изгуби контакт с апарата, както и система за избягване на сблъсъци.

 

Пилотите на  летателните апарати трябва да се запознаят с всички правила, които се прилагат към тях и да бъдат в състояние да управляват безопасно устройството, без да излагат хора или други ползватели на въздушното пространство на риск. Това означава, че би било необходимо пилотите да преминат през обучение преди да могат да управляват дроновете.

 

С цел да се идентифицират пилотите на дронове по-лесно в случай на инцидент, пилотите ще трябва да бъдат регистрирани на национално ниво и техните дронове да бъдат маркирани за лесна идентификация. Това не би се прилагало за най-малките безпилотни летателни апарати.

 

Европейската комисия следва да разработи по-подробни правила въз основа на ключовите общоевропейски принципи, като максимални граници на оперативно разстояние, както и кои пилоти на дронове и дронове следва да подлежат на регистрация въз основа на риска, свързан с тяхното предназначение. Принципите също така ще определят кои пилоти ще се нуждаят от допълнителни обучения, както и кои дронове ще имат нужда от допълнителни функции за безопасност.

 

Модернизиране на безопасността на въздухоплаването

 

В допълнение на полагането на нови общоевропейски принципи за дронове, промените актуализират законодателството на ЕС в сектора на въздухоплаването и го поддържат на високо равнище, докато гарантират подходящи и по-пропорционални правила, основани на риска, с цел да се справят с очакваното увеличение на въздушния трафик през следващите десетилетия.

 

Допълните промени засилват сътрудничеството между Европейската агенция за авиационна безопасност и националните правителства при оценка на риска свързан с полети над конфликтни зони. Те също дават мандат на Европейската комисия да развие стандарти за сваляне на данни от записващи устройства в реално време, когато въздухоплавателно средство е бедстващо състояние, което би ускорило аварийната намеса.

 

Следващи стъпки

 

Новите правила трябва да бъдат одобрени от министрите на ЕС.

 

Бързи факти

Понастоящем дронове с тегло под 150 кг. попадат в под юрисдикцията на националните органи и поради това производителите и операторите в рамките на ЕС са обект на различни изисквания за проектиране и безопасност. 

 

Технологията за граждански дронове може да представлява около 10% от авиационния пазар на ЕС през следващите 10 години (т.е. около 15 милиарда евро годишно). Според Комисията, до 2050 г. производството и употребата на дронове може да създаде около 150 000 работни места в ЕС.

 

*    *    *

 

Допълнителна информация

–    Приетият текст (12.06.2018)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

 

–    Видеозапис на дебата (11.06.2018)

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

 

–     Докладчикът Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румъния)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_home.html

 

–    Процедурно досие

https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0277(COD)

 

–     Проучване на ЕП

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620199/EPRS_BRI(2018)620199_EN.pdf

 

–     Дронове: европейски правила за по-безопаснo небe

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180601STO04820/drones-new-rules-for-safer-skies-across-europe

–     Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

    https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/air-transport_5203_pk

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button