ПРОКУРАТУРАТА ДАДЕ НА СЪД БИВШ КМЕТ НА ЛОВЕЧ

Окръжна прокуратура – Ловеч приключи разследването с внасяне на обвинителен акт и предаване на съд на три лица: бивш кмет на Община Ловеч – за безстопанственост, управител на фирма, спечелила обществена поръчка за доставка на атракционно влакче за общината – за документно престъпление и срещу длъжностно лице /ръководител на проект/ – за безстопанственост и документно престъпление. Обвинителният акт е внесен за разглеждане от Специализирания наказателен съд.

Разследването на прокуратурата е установила следното:

Община Ловеч, представлявана от кмета, кандидатствала по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по Оперативна програма „Регионално развитие“, по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, с наименование на проекта „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч“. Проектът е на стойност 4 358 180,78 лв., като една от дейностите по него е закупуване на атракционно влакче с 2 вагона с цена 360 000 лв.

Във връзка с тази дейност е възложена обществена поръчка „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“. Явилият се единствен кандидат предложил цена, близка до заложената – 360 000 лв. Тъй като фирмата не разполагала с атракционно влакче, което да отговаря на поставените условия, предстаила преправени документи /относно техническите параметри и характеристики на влакчето/, за да отговори на изискванията на техническото задание на обществената поръчка.

На 03.09.2014 г. е сключен договор и на 05.11.2014 г. влакчето е доставено в Ловеч.

От лицата, имащи пряко отношение и ангажираност към проекта за доставката на атракционното влакче, при приемането на същото на 05.11.2014 г., е присъствал само представител на община Ловеч. Сглобили влакчето и направили 2-3 обиколки на плаца. Влакчето е било прието, без да са изпълнени задълженията по приемане, без да са проведени тестове и проби, като не е направена никаква проверка дали реалните му параметри отговарят на тези, заложени в обществената поръчка.

В подписаният на следващия ден приемно-предавател прокол от ръководителя на проекта е посочено, че оборудването е прието без забележки, но без да са извършени никакви реални и относими действия по приемане, свързани с проверка на действителните и съществени параметри. Сумата на влакчето е преведана на изпълнителя, но поради несъответствията в техническите параматри, доставено влакче не може да изпълнява функциите за които е закупено, като свързващ елемент между туристическите атракции в града.

Обвивението срещу управител на фирма е за това, че на 06.08.2014 г. в Община Ловеч, съзнателно се ползвал от преправени официални документи, с цел да бъдат използвани тези документи пред Комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“, по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община – Ловеч“, като от него за самото съставяне не може да се търси отговорност. Престъпление по чл. 316, вр. чл.308 от НК.

Обвинението срещу бивш кмет е за това, че на 05.11.2014 г. в гр.Ловеч, в качеството му на длъжностно лице – кмет на Община Ловеч, при условията на независимо съпричиняване с длъжностно лице от общината, не положил достатъчно грижи за ръководенето и управлението на повереното му имущество, като извършил фактическото приемане на атракционно влакче – локомотив с два вагона, при което нарушил разпоредбите, като не е извършил проверка на качеството на доставената стока – атракционно влакче, по проект „Подкрепа за развитието на туристически атракции в Община Ловеч“, и не е съставил и подписал констативен протокол, който се съставя при фактическото приемане на доставката, след проверка на качеството й, вследствие на което последвали други значителни щети за Община Ловеч – сумата от 210 034,52 лв., представляващи разликата между реално заплатената от Община Ловеч сума от 359 732,55 лв и сумата от 149 698,03 лв., представляваща пазарна стойност на полученото атракционно влакче. Престъпление по чл. 219, ал.1 от НК.

Обвинението срещу длъжностно лице /ръководител на проект/ за това, че на 06.11.2014 г. в гр.Ловеч, в качеството на длъжностно лице /ръководител на проект „Подкрепа за развитието на туристически атракции в Община Ловеч“/, не положил достатъчно грижи за работата, възложена с заповеди и с граждански договор, сключен с Община – Ловеч, като приел атракционно влакче – локомотив с два вагона, без да е извършил фактическа проверка за съответствие с оферираните параметри, а само чрез удостоверяване на това обстоятелство чрез подписване на 06.11.2014 год. на приемо-предавателен протокол, съдържащ техническа спецификация на доставеното оборудване по вид и количество, чрез който се удостоверява, че Изпълнителят е предал, а Възложителят (община Ловеч) е приел съответната доставка в срок и оборудването без забележки, вследствие на което последвали други значителни щети за Община – Ловеч – сумата от 210 034,52 лв. Престъпление по чл. 219, ал.1 от НК. Повдигнато й е обвинение и за това, че на 06.11.2014 г. в гр.Ловеч, в кръга на службата си съставил официален документ – Приемо-предавателен протокол от 05.11.2014 г., в който удостоверила неверни обстоятелства, че е приел оборудването без забележки, като фактическото приемане е извършено от Възложителя – кмета на Община Ловеч, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства и изявления пред Община Ловеч. Престъпление по чл. 311, ал.1 от НК.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button