ЗАБРАНИХА РАННИТЕ И НАСИЛСТВЕНИ БРАКОВЕ

ЕП гласува за забраната на ранни и насилствени бракове

    В ЕС възрастта за брак трябва да се установи на 18 години;

    Овластяването на момичета и образованието са ключови инструменти за справянето с проблема.

ЕП призова Европейския съюз и държави извън ЕС да забранят сключването на ранни и насилствени бракове в доклад, гласуван в сряда.

Евродепутатите гласуваха за фиксирането на възрастта за брак на 18 години в целия ЕС. Те призоваха държавите членки да въведат забрана за ранните и насилствените бракове в законодателствата си и да гарантират нейното спазване. Евродепутатите отново призоваха държавите членки да ратифицират Истанбулската конвенция.

Те призоваха ЕС в контекста на външната си политика и политика на сътрудничество за развитие да задължи всички партньори да забранят сключването на ранни и насилствени бракове и да приложат всички необходими мерки за гарантиране зачитането на забраната.

Резолюцията призовава Европейската комисия да установи европейска система с база данни, която да включва информация за държави извън ЕС, да наблюдава насилствените бракове и да настоява за определянето на Европейска година за борба с детските, ранните и насилствени бракове.

Овластяването на жените и момичетата чрез образование

Евродепутатите признават, че неравенството, липсата на уважение към жените и момичета и наследените културни и социални традиции, които поддържат дискриминацията срещу жените, са сред причините за ранните и насилствени бракове.

Резолюцията призовава ЕС да повиши осведомеността по проблема чрез насърчаване на диалога с ръководителите на общности, както и приемането на специални мерки за насърчаването на правата на жените и момичета, сред които са:

–    достъпът до семейно планиране и всички универсални и публични сексуални и репродуктивни права (най-вече противозачатъчни средства);

–    подкрепата за движението SheDecides и международните фондове за сексуални и репродуктивни услуги, включително аборта, за да се противодейства на ефекта от Global Gag Rule – спирането на финансите за организации подкрепящи абортите, възобновени в САЩ през 2017 г.;

–    насърчаването на равните права за жените и момичета по отношение на достъпа до безплатно, висококачествено основно и средно образование;

–    въвеждането на сексуално и репродуктивно образование в училищните програми;

–    осигуряването на семействата на момичета с финансови стимули или помощи за записването и завършването на училище;

–    гарантирането на пълен достъп до образование за деца с бежански статут, както и насърчаването на тяхната интеграция.

Бързи факти

Ранните и насилствени бракове са най-често срещани в уязвими държави като тези, засегнати от бедност, нестабилност и конфликти, тези със слаба система за образование или с традиции, които насърчават неравенство.

В някои държави, включително и в България, бракът е разрешен за лица, навършили 16 години, с разрешение от родителите.

*    *    *

Връзки:

–    Приетият текст (04.07.18)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

–    Съобщение за медиите (16.05.2018)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180516IPR03626/meps-ask-for-a-ban-on-early-and-forced-marriages

–    Докладчик, Чарлс Горенс (АЛДЕ, Люксембург)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/840/CHARLES_GOERENS_home.html

–    Процедурно досие

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0187&language=EN

–    Видеозапис от дебата (02.07.18)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html

–    Свободни снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/.НА

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button