МАХАТ НЕЗАКОННИТЕ ГАРАЖИ В ТРОЯН

В Троян  започнаха проверки за незаконни гаражи и постройки. 

Служителите на Община Троян са  разпратили уведомителни писма на граждани, че след извършени проверки са установили незаконни строежи на гаражи на общинска собственост. Срокът за събаряне на постройките е 15 дни от получаването на първата покана или  уведомително писмо за доброволно изпълнение. В противен случай със съдействие на  служители  на РУ на МВР Троян ще бъдат насилствено демонтирани и иззета частта.

Уведомленията  са публикувани в сайта на Общината

Изземването на имота ще се извършва по чл.26, т. 1  на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Инициатива за започване на производството

Чл. 24. (1) Производството по издаване на индивидуален административен акт започва по инициатива на компетентния орган или по искане на гражданин или организация, а в предвидените в закона случаи – на прокурора, омбудсмана, по-горестоящия или друг държавен орган.

(2) Производството по издаване на индивидуален административен акт започва по искане на държавен орган, когато той е сезиран с друго искане за издаване на административен акт, но този административен акт не може да бъде издаден, без да се издаде поисканият от страна на органа административен акт.

Дата на започване

Чл. 25. (1) Датата на започване на производството е датата на постъпване на искането в компетентния административен орган, в който то е подадено.

(2) Когато, без да е необходимо да се прави искане, за един орган възникне задължение пряко по силата на закон да издаде индивидуален административен акт или да направи предложение за издаване на такъв акт, датата на започване на производството е датата на възникване на задължението, освен ако в този закон е предвидено друго.

(3) Извън предвидените в ал. 1 и 2 случаи, датата на започване на производството по инициатива на компетентния да издаде акта административен орган, е датата на извършване на първото процесуално действие по него.

Задължение за уведомяване

Чл. 26. (1) За започване на производството се уведомяват известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя. Ако срокът за приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът.

(2) Ако адресът или другите възможни начини за уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button