Общинската администрация подготви проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“

Кметът на Община Троян внесе на Общински съвет предложение за кандидатстване за финансиране към ПРСР

През месец март 2018 г., Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) обяви няколко процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014 – 2020 г.

По всички обявени процедури, допустими кандидати са общините от селските райони, в т. ч. и Община Троян. Подпомагат се проекти, ако под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години, считано от датата на сключване на административния договор.

Предвид изискванията на ПРСР, Общинската администрация подготви проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“.

Улица „Стефан Караджа” е събирателна улица V клас. Общата дължина на предвидената по проекта реконструкция е 795 м. Изградена е подземната инфраструктура. Улицата осигурява директна свързаност с Републикански път II-35.

Улица „Захари Зограф“ е в лошо състояние. Налага се да се предприемат мерки за подобряване на експлоатационните показатели по цялата улица, която е с дължина 596,47 метра.

Община Троян търси външно финансиране на тези по-големи обекти, които не са реконструирани с години.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button