ОКОНЧАТЕЛНО: РУМЕН РАЙКОВ ПОБЕДИ ИАРА

решение

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ, втори касационен състав в публично заседание на тридесети май две хиляди и осемнадесета година в състав реши, че ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/19.03.2018 г. на Троянския районен съд, постановено по АНД  № 2/2018 г. То е окончателно!

Нека припомним, че през нощта на 14-ти срещу 15 юли 2017, когато тогавашния главен експерт в отдел „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областната администрация в Ловеч, общински съветник в Троян инж. Румен Райков е уличен в опит за извършване на нерегламентиран риболов на яз. „Сопот“ с рибарска мрежа и над 8,5 кг улов в нея (шаран, каракуда и платика). Акцията е била проведена от членове на гражданско сдружение „Централна рибно-опазваща организация“ (ЦРОО), сред които и двама ловешки полицаи.

След подаване на сигнал в РУ  на МВР Троян на място пристига  разследващ  полицай, който съставя протокол за оглед. Образувано е  досъдебно производство срещу Румен Райков, който впоследствие е обвинен от прокуратурата по по чл. 238, ал. 1 от Наказателния кодекс за улов на количество риба, значително надхвърлящ  нормите за любителски риболов

 След тримесечно разследване районна прокуратура Троян прекратява досъдебното производство по №198/2017 г,. по описа на РУ-МВР  в града водено срещу общинския съветник Румен Райков с Постановление  от 30.10.2017 по преписка 713/2017 . Прокуратурата образува досъдебно производство и после сама си го прекрати   с мотива,че деянието е  несъставомерно по чл. 238 ал.1, буква „а“ пр. 2, вр. чл.18, ал.1 от НК

Излиза и Наказателно постановление №11-1519/12.12.2017г. на Михаил Стефанов Михайлов, началник отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав” гр.Русе, към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

На Румен Райков  е наложено   административно наказание   глоба в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева на основание чл.56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ за извършено от него нарушение по чл.17 ал.1 т.1 от ЗРА и е постановено да бъде отнета един брой хрилна мрежа с размери: дълга – 100м, дълбока – 5 м и размер на окото 60мм и риба от вида : шаран – 3.570кг, каракуда – 3.915кг и платика – 1.095 кг, общо тегло 8.580кг/ рибата е пусната обратно в язовира/   на основание чл.90 ал.2 от ЗРА.

Райков  обжалва  наказателното постановление  в законоустановения срок. Той  се позовава на незаконосъобразността и неправилността му, моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление изцяло. В жалбата са изложени съображения, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Жалбоподателят излага също, че не е извършил нарушението, за което е наказан.

Съгласно разпоредбата на чл.17 ал.1 т.1 от ЗРА /в редакцията, действаща към момента на извършване на нарушението/ стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми от 1. физически лица, юридически лица и еднолични търговци – за кораби с дължина до 10 метра.Според чл.56 ал.1 от ЗРА, който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав, в нарушение на чл.17, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.

Въз основа на извършената служебна проверка и по направените възражения от жалбоподателя, съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати съществени нарушения на императивни разпоредби от ЗАНН и по този начин е било нарушено правото на защита на санкционираното лице. Нарушена е разпоредбата на чл. 40 ал. 2 от Закон за административните нарушения и наказания  и тази на чл. 43 от ЗАНН. АУАН е бил съставен в отсъствие на нарушителя и то без същият да е бил поканен за съставянето му, а след съставянето на АУАН не е било извършено връчването на този документ така, както изисква разпоредбата на чл. 43 от ЗАНН.

ПП

На всяко лице – физическо или юридическо може да се случи да извърши определено нарушение: да превиши позволената скорост, да не постави предпазен колан при шофиране, да не подаде в срок данъчна декларация, да наруши изисквания за извършване на определена дейност и др. Това са нарушения, които се определят като административни. Те не трябва да се смесват с престъпленията по Наказателния кодекс. Последните се отличават с висока степен на обществена опасност, а наказанията за тях се налагат само от съда.

Самото административно нарушение представлява – съгласно закона:
“Административно нарушение това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.“

 

Настоящият касационен състав намира, че посочените нарушения на правилата на ЗАНН при съставяне на АУАН, допуснати от АНО са съществени и водят до незаконосъобразност на издаденото въз основа на него НП, поради което правилно ТРС го е отменил.

 С оглед изложеното, твърденията и възраженията в касационната жалба са неоснователни. Не са налице пороци на оспорения съдебен акт, които да представляват касационни отменителни основания по смисъла на чл. 348 от НПК.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила се казва в решението.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button