ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПУП ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „БЕКЛЕМЕТО“ ТРОЯН

 Настоящият доклад обобщава резултатите от наблюдението и контрола, изпълнявани от Община Троян при прилагането на подробния устройствен план за туристически комплекс „Беклемето“. В становището по екологичната оценка на ПУП са определени мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия и мерки за наблюдение и контрол,  свързани с отделните компоненти и фактори на околната среда:

 

Атмосферен въздух

 • Обектите, които използват твърди и течни горива за отопление нямат големи горивни инсталации (инсталациите им са с номинална топлинна мощност по-малка от 50 MW);

В  туристически комплекс „Беклемето“ функционират следните обекти с горивни инсталации както следва (по данни от наемателите и управителите на обектите):

1.Хотел „Сима“ с котел 150 kW „МЗ-Разлог“ООД на твърдо гориво – дърва, с режим на експлоатация -3 месеца 24 часа и 3 месеца  по 8 часа.

2.Хотел „Беклемето“ с котли: 200 kW и 100 kW „МЗ-Разлог“ООД на твърдо гориво –  не е работил.

3.хотел „Виа Траяна“ с котел 150 kW „МЗ-Разлог“ООД на твърдо гориво – дърва и въглища, с режим на експлоатация – 3 месеца  по 8 часа и 2 месеца по 4 часа.

4.хотел „Фландрия“ с котли: 350 kW на течно гориво гръцко производство, 700 kW на твърдо гориво – дърва и 48 kW на твърдо гориво чешко производство, –  не е работил.

5.вила „Горско стопанство“ с котел 42 kW на твърдо гориво – дърва,  с режим на експлоатация 3 месеца  по 8 часа и 2 месеца по 4 часа.

6.вила на „ИПЖЗ“ с котел 40 kW на твърдо гориво – дърва и въглища,  с режим на експлоатация 4 месеца  по 18 часа.

7.вила „Мебел“ – частна вила,  с печка тип „Камина“ на твърдо гориво – дърва.

8.база на „ЧЕЗ“ – монтьорски пункт – не е работила 2017 г..

9.база на „Елма“ – отоплява се на електричество – не е работила 2017 г..

10.вила „Монтемно“ – частна вила с котел 40 kW на твърдо гориво – дърва,  с режим на експлоатация 4 месеца  по 8 часа.

11.вила „Елит“ – не работи.

12.вила „Лесопласт“ – не работи.

13.вила „Витекс“ – не работи.

14.база на Община Троян “ – отоплява се на електричество и на течно гориво с котел „Гъливер“  с мощност  по-ниска от 100  kW, с режим на експлоатация – 3 месеца  по 8 часа и 2 месеца по 4 часа.

 

Води

 • Водоснабдяването на комплекс „Беклемето“ се осъществява от фирма „ВиК Стенето“ ЕООД – гр.Троян, която стопанисва водоизточника, водопровода и резервоара. „ВиК Стенето“ ЕООД – гр.Троян следи количеството и качеството на постъпващата вода в новоизградения резервоар, чрез който се захранва комплекса, съгласно Наредба № 9/2001 г.
 • За сега отпадъчните води се заустват в индивидуални пречиствателни съоръжения, за които собствениците носят отговорност. Общинска администрация следи за правилната им експлоатация и при необходимост издава предписания.
 • Наемателят на хотел „Беклемето“ е извършил ремонт на старата канализация, но не е изграждал индивидуално съоръжение за пречистване на отпадъчни води. Хотелът не е работил през 2017 г.
 • Снегопочистването в територията на комплекса се извършва без използване на химически вещества.

 

 • Не са константирани разливи на гориво на територията на комплекса.

 

Геоложка основа, почви и земни недра

 • През 2017 г. ново строителство в комплекс „Беклемето“ е извършвано като надстрояване на съществуваща сграда на крайпътен обект на „Ангелски“ ЕООД при спазване на законодателството.

Растителност, животински свят, ландшафт и защитени територии

 • През 2017 г. е издадено 1 бр. разрешително за отсичане на дървета. В терените, отредени за обществени озеленени площи са почиствани сухи и счупени клони.
 • Контролът по спазване на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения на и около територията на туристически комплекс „Беклемето“ се провеждат съвместно с Държавно лесничейство гр.Троян и със съдействието на експерти от Дирекция на НП „Централен Балкан“.
  • Движението и паркирането на моторни превозни средства в рамките на територията на туристическия комплекс е регламентирано и се контролира.

Отпадъци

 • Територията на туристически комплекс „Беклемето“ се обслужва от Общинско предприятие „Комунални услуги – Троян“, което изпълнява услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците. Има изготвен график, по който се събират и извозват генерираните битови отпадъци. Съгласно Заповед № 1064 / 10.2014 г. честотата на извозване на отпадъците за 2017 г. е определена на период – 2 пъти месечно.
 • Община Троян следи на територията на комплекса да не се изхвърлят нерегламентирано отпадъци.

                                       

Шум

 • На територията на туристически комплекс „Беклемето“ няма идентифицирани източници на шум, които да надвишават допустимото еквивалентно ниво. В общинска администрация не са постъпвали писмени и устни сигнали за неприятен шум.

 

Опасни вещества

 • Няма констатирани нарушения за неправилно съхранение на отоплителните материали.

 

Община Троян

 

Свързани статии

Back to top button