ОБЩИНА ТРОЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЕКРЕТАР

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 887 от 25.07.2018 година на Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността – Секретар на Община Троян – по служебно правоотношение

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

  • степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Магистър”
  • професионален опит – 4 години
  • ранг – ІII-ти младши

3. Начинът за провеждане на конкурса е:

  • решаване на тест и интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

  • Заявление за участие в конкурса;
  • Декларация по чл.17, ал.2,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Копие от документа за завършено висше образование с придобита квалификационна степен “Магистър”;
  • Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
  • Документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL;

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 11 на общинска администрация при г-жа Розалина Русенова – Заместник-кмет на Община Троян.

6. Документите следва да бъдат представени в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-гр.Троян до 10.08.2018 година.

7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Троян, както и на електронната й страница.

8. Основната цел на длъжността е създаване на ефективна организация и контрол върху дейността на общинската администрация.

9. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.

 

Донка Михайлова
Кмет на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button