ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА

За публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15,ал.2 от Закона за общинския дълг и чл.66, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общинската администрация кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян. Предназначението на този дълг е рефинансиране на съществуващ дълг.

През 2010 г., след направена процедура по реда на Закона за обществените поръчки се сключи договор за банков дългосрочен  кредит с Общинска Банка АД  № ТОТ 044/25.10.2010 г., в размер на 4 000 000 лв., предназначен за финансиране на разходи по проекти с осигурено финансиране от Европейските фондове до получаване на междинни и окончателни плащания  и на собствено участие /недопустими за финансиране от ЕС разходи/. Кредитът бе договорен със срок за погасяване – 20.10.2020 г. и  при значително благоприятни за това време условия: фиксиран  лихвен процент – 4,9 %, без други такси и комисионни, в.т.ч. и без такса за предварително погасяване.

През  последните години, след  промени на банковия пазар се отчита значително  намаляване на лихвения процент по кредитите. Целта на новия дългосрочен заем е договаряне на по-ниска цена на обслужване на кредита и по-добро управление на публичния ресурс.

Предвижда се новият заем да е със следните параметри :

Размер – до  1 200 000 лв., представляващ остатъка от главницата по съществуващия заем;

Срок за погасяване  – 24 месеца;

Обезпечение: – настоящи и бъдещи вземания на общината с произход собствени приходи, съгл.чл.45 ал.1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

Обслужването на кредита ще е за сметка на собствените приходи по   бюджета на общината.

Общественото обсъждане ще се проведе на 20.08.2018 г. от 17,00 часа в Информационно-Културен Център гр.Троян.

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button