НА 12 НОЕМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ТЪРГОВЕТЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИТЕ В НОВОПОСТРОЕНИЯ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС „МАЛЪК ПАЗАР“!

„Общински пазари” ЕООД-Троян обяви публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 11 обекта в новопостроения търговски комплекс „Малък пазар“, от които: 6 помещения за продажба на плодове и зеленчуци, 1 помещение за продажба на закуски, 1 помещение за продажба на готови и полуготови храни, 1 помещение за продажба на ядки и сушени плодове, заведение за хранене и обществена тоалетна. Търговете ще се проведат на 12 ноември 2018 г. (понеделник)в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД – Троян, ул. „Опълченска” № 1а, ет. 2.Тръжните документации се закупуват в администрацията на дружеството в срок до 16.00 часа на 08.11.2018 г. включително. Всеки кандидат за участие в публичния търг може да участва само за един обект.

Пълното съдържание на обявлението е публикувано в броя на в-к „Троянски глас“ от 25.10.2018 г. и на сайта на Община Троян.

 

На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел, Решение №754/26.07.2018г. на Общински съвет Троян и Заповед № 26 от 18.10.2018 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД- Троян

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
1 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.404.6.1, с площ 25.950 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” за продажба на тестени закуски, за срок от 10 /десет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 467.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 1000.00 лв. 10.00 часа
2 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.404.6.2, с площ 24.830 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 447.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 1000.00 лв. 10.30 часа
3 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.392.14.1, с площ 24.830 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 447.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 1000.00 лв. 11.00 часа
4 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.392.14.2, с площ 24.830 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 447.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 1000.00 лв. 11.30 часа
5 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.392.14.3, с площ 11.050 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” , при условие, че обекта ще се ползва за продажба на ядки и сушени плодове за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 199.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 500.00 лв. 13.00 часа
6 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.392.15.1, с площ 35.890 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” за продажба на готови и полуготови храни за вкъщи , за срок от 10 /десет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 646.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 1000.00 лв. 13.30 часа
7 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.392.15.2, с площ 24.830 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 447.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 1000.00 лв. 14.00 часа
8 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.392.15.3, с площ 24.830 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 447.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 1000.00 лв. 14.30 часа
9 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.392.15.4, с площ 24.830 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 447.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 1000.00 лв. 15.00 часа
10 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.392.16, с площ 81 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” – заведение за хранене /ресторант/ за срок от 10 /десет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 1215.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв. 15.30 часа
11 Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.504.392.17, с площ 13 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, обект „Малък пазар” – Обществена тоалетна за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 150.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 500.00 лв. 16.00 часа

 

Тръжната документация се закупува в администрацията на дружеството срещу 20.00 лв. без ДДС в брой, в срок до 16.00 часа на 08.11.2018 г. вкл.

Оглед на обектите се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 16.00 часа на 08.11.2018 г. вкл.

            Депозитната вноска за участие в търга се внася в касата на дружеството или по банков път в срок до 16.00 часа на 08.11.2018 г. вкл.

            Предложения за участие в търга се подават в счетоводството на дружеството до 16.00 часа на 08.11.2018 г. вкл.

Търгът ще се проведе на 12 ноември 2018 г. (понеделник) в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД – Троян, ул.”Опълченска” №1а, ет.2.         

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 19 ноември 2018 г.(понеделник) при същите условия, час и място, като огледа на обектите, внасянето на депозита и подаването на предложенията за участие в търга се извършва до 16 часа на 15.11.2018 г.

Всеки кандидат за участие в публичния търг може да участва само за един обект.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button