ТРОЯНСКАТА СЪДИЙКА АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА С КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА „МНОГО ДОБРА’

С решение от 02.10.2018 , Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  прие решение , на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Антоанета Маринова Симеонова – съдия в Районен съд – Троян, която придоби статут на несменяемост и повиши на място в по-горен ранг, съобщава „Банкеръ“

След  проведен конкурс, свободната щатна бройка е заета от съдия Антоанета Маринова Симеонова, която е бивш прокурор в Районна прокуратура гр.Карлово и с Решение по Протокол №11/11.03.2015г. на ВСС е преместена в Районен съд Троян  на основание чл.160 във вр. чл.193 ал.3 от ЗСВ на длъжност съдия  в РС Троян. Тя е встъпила в длъжност на 20.04.2015г.

На основание чл. 234 от ЗСВ  още двама колеги на Симеонова  са повишени. Зорница Ангелова Езекиева и Петър Славов Савчев – съдии в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

Поради липса на законови предпоставки Колегията не  е открила процедури за периодично атестиране на 16 съдии

Чл. 193. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) (1) Резултатите от класирането на кандидатите заедно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ се предоставят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

(3) Висшият съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата.

Чл. 209. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) (1) Атестиране на съдия, прокурор или следовател за придобиване на несменяемост се извършва от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, която изготвя комплексна оценка в едномесечен срок от постъпване на предложение по чл. 203, ал. 1. Комплексната оценка се предоставя на атестирания, който може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок.

(4) Комплексната оценка за несменяемост се приема с решение на Висшия съдебен съвет.

https://www.paragraph22.bg//

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button