Областна администрация Ловеч с пореден приз, този път е сред най-учещите

Областният управител на Ловеч Георги Терзийски получи поредното отличие за администрацията си от Института по публична администрация към МС чрез инструмента „Учеща ли е Вашата администрация“.  В него през 2018 г. са участвали общо 61 централни и териториални структури на държавната администрация в България. От тях 49 са покрили изискванията за минимален брой участници в самооценката в зависимост от съответната обща щатна численост.

Рейтингът на учещите администрации за 2018 г. е изготвен въз основа на самооценките на тези 49 структури на държавната администрация, от които 19 централни администрации, 8 териториални структури на централни администрации, 18 областни администрации и 4 общински администрации.

Общо 995 служители са попълнили онлайн въпросника за самооценка. Около 30% от тях са от общата администрация, а останалите – от специализираната, което отговоря на предварително заложените изисквания и е в съответствие с нормативно определените норми за съотношение на обща и специализирана администрация. От гледна точка на заеманите длъжности, процентното съотношение на „ръководители“ и „експерти“ е 20:80.

Въз основа на посочените статистически данни, самооценката на администрациите по показатели за учеща организация през 2018 г. може да се приеме за представителна.

Областна администрация Ловеч по показател „Организационна култура, подкрепяща ученето“ има резултат, който е по-висок от международния стандарт  за самооценка.

Церемонията се състоя на 10 декември, а Георги Терзийски за пореден път бе описан като лидерът, който мотивира служителите си да учат и да се развиват.

Организационната култура съдържа всички писани и неписани правила, по които функционира една организация – нейната мисия, визия, структура, отношение към външния свят, лидерство, вътрешни комуникации. Тя има 4 аспекта – психологическа сигурност, оценяване на различията, отвореност към нови идеи и време на рефлексия.

Голямата отговорност за превръщането на една организация в учеща се носи от  нейните лидери. Самите служители могат да направят сравнително малко за промяна на организационната култура или на работните процеси. От лидерите се очаква да изградят организационна култура, която подкрепя ученето, да въвеждат механизми за събиране и систематизиране на знанията, да осигуряват време за размисъл, да събират хората за дискусии и съвместно решаване на проблеми, да стимулират различните виждания, да проблематизират скрити допускания, да насърчават иновациите и да не се колебаят да правят нужните промени, бе пояснено на церемонията по връчване на отличията.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button