На Общо събрание РСУО – регион Троян увеличи цената за депониран отпадък

На  18.01.2019 год. в кабинета на кмета на Община Троян Донка Михайлова се проведе дванадесетото Общо събрание на“Регионално сдружение по управление на отпадъците – регион Троян“(РСУО  – регион Троян)

Присъстваха кметовете на общините Троян и Априлци( Младен Пелов) -членове на това сдружение, Бойко Пъдарски – зам.областен управител на областЛовеч (упълномощен от Георги Терзийски – областен управител). Също така  участие в заседанието  наОбщото събрание взеха участие: инж.Бистра  Чолакова – зам.кмет, инж.Николай Хитров – нач.отдел“ТСУКР“, Таня Рогачева – главен експерт“Екология“.  Община Априлци  бе представена и от Аделина Маринова – Балджиева -„Екология  и инспекторат“

На това събрание се реши цената за един  тон депониран отпадък за участващите в РСУО  – регион Троян  за 2019г да е  91.88лв., като от тях за отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците да са 62.55лв.тон. 29.33лв/тон  да са за разходи по експолоатация на депото. Причината е в увеличените на минималната работна заплата, социалните плащания (от 45лв/на тон на 57лв/тон)

За неучастващите  в РСУО  – регионТроян цената ще е 119лв/ тон депониран отпадък

Бе обсъден и въпросът колко още срдства ще са необходими за съфинансиране на проекта“Изграждане на инфракструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компростираща инсталацияза разделно събрани биоразградимии/илизелени отпадъци) включващ регион Троян. 600 100 лв ще са нужни общо. За община Троян -540090.70, а за Априлци – 60 010.80лв

Взело се е решение троянска община да проведе открита процедура по реда на ЗОП, за закупуване на така транспортни средства от отчислените средства. Община Априлци тази година няма да използват своите средства

По материали на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button