Доходът за един човек се увеличава с 7.5% , разходите – с 10.3% спрямо същото тримесечие на 2017 година

Според Национално статестическия институт общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 1 557 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава със 7.5%. 

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата
(55.1%), следвани от доходите от пенсии (27.7%) и от самостоятелна заетост (6.8%). Спрямо
четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с
1.2 процентни пункта, доходът от пенсии – с 1.5 процентни пункта, а доходът от социални
обезщетения и помощи намалява с 0.9 процентни пункта.

Общият разход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 1 509 лв. и се увеличава с 10.3% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

Доходът от работна заплата нараства от 781 на 858 лв. (с 9.9%).
 Доходите от пенсии се увеличават от 380 на 432 лв. (с 13.6%).
 Доходът от самостоятелна заетост нараства от 102 на 105 лв. (с 3.4%).
 Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 49 на 39 лв. (с 19.7%)

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2017 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.2%),
следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (12.7%) и транспорт и
съобщения (11.1%).
Фиг. 2. Структура на общия разход на домакинство през
четвъртото тримесечие на 2017 и 2018 година
Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за храна и
безалкохолни напитки намалява с 0.8 процентни пункта, делът на разходите за жилището – с 1.0
процентен пункт, а делът на разходите за транспорт и съобщения и за свободно време, културен
отдих и образование се увеличава с по 0.6 процентни пункта.
Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото
тримесечие на 2017 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както
следва:
Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 424 на 455 лв. (със 7.5%).
 Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 59 на 63 лв. (със 7.7%).
 Разходите за облекло и обувки нарастват от 57 на 60 лв. (с 6.3%).
 Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и
поддържане на дома) се увеличават от 257 на 268 лв. (с 4.3%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през
четвъртото тримесечие на 2018 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2017
година. Увеличение е отчетено в потреблението на кисело мляко – от 6.6 на 7.1 кг, яйца – от 35 на 36
бр., плодове – от 11.9 на 12.4 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 22.3
на 21.5 килограма. Без промяна остава потреблението на месо, фасул зрял, картофи и захар.

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на домакинските бюджети.
Наблюдението е репрезентативно, като се използва случайна извадка от домакинства.
Обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или
в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински
връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отд

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button