Заседава Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч

Зам.-областният управител Илиян Тодоров председателства заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч, което се проведе на 26 февруари. Основните теми в дневния ред бяха разглеждане и приемане на Годишния мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и запознаване с дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

В заседанието участва и Лало Каменов, главен експерт в  Центъра на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката, а специални гости на работната среща бяха представители на училища, в които се обучават деца от етнически малцинства.

Мониторинговият доклад за 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. бе представен от Христо Троански, старши експерт в Областна администрация и секретар на Съвета.

Представеният днес документ е четвъртият след изготвяне на Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите 2012-2020, която задава насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, уточни Троянски. Той припомни, че стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите 2012-2020 е приета на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси през м. февруари 2013 г., който обединява усилията на представители на общините от областта, териториалните звена на централната изпълнителна власт – РДСП, РЗИ, РИО на МОН, ТСБ, РСЗ, граждански организации и др.

В доклада бе представен и постигнатият напредък в шестте основни направления: образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии, както и някои добри практики в различните направления на интеграционните процеси в общините с голям процент ромско население в областта. На заседанието бе докладвано, че броят на реинтегрираните деца и ученици през 2018 г. е по-малък от предходната, защото за втора година общините работят по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задръжане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Той дава положителен резултат и благодарение на усилията на екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Сред изброените добри практики бяха и част от успешно реализираните дейности по проекти за етническа интеграция, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, изпълнявани от образователни институции в някои общини.

По време на заседанието Каменов изтъкна приоритетите на Центъра на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието в работата през следващия тригодишен период. На първо място насърчаване на взаимодействието между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда, за изграждане и възпитаване социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност. Важен акцент в работата ще бъде и провеждане на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система. Както и ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители. Особено внимание ще бъде отделено и на различни форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна образователната среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

 

Пълният мониторингов доклад е публикуван в интернет страницата на Областна администрация, раздел «Съвети и комисии».

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close