Съдия Петя Гатева е председател на Районен съд – Троян за втори мандат

Съдийската колегия на ВСС избра единодушно с 11 гласа „за“ Петя Николова Гатева за административен ръководител – председател на Районен съд – Троян. Тя има над 27 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. От 17.05.2006 г. до 05.01.2014 г. е заемала длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“, в периода – 2014 – 2018 г. е била административен ръководител на съда, а към момента изпълнява тези функции.

Съдия Гатева е мотивирана да кандидатства за длъжността въз основа на полученото доверие от колегите, издигнали кандидатурата ѝ, натрупания опит в съдебната система и задълбочено познаване на работата, на административната дейност, финансовото и материално осигуряване на съда, в който е преминала цялата ѝ професионална кариера. Като основен приоритет в работата си посочва срочното разглеждане на делата, затова набелязва мерки за осигуряване на бързина и избягване на грешки при администрирането им. Акценти в представената Концепция за управление на съда са също усъвършенстването на теоретичната и практическа подготовка на магистрати и съдебни служители, както и провеждането на периодични срещи с магистрати от Окръжен и Административен съд – Ловеч за обсъждане и анализ на проблемите, съдебната практика, изменението в нормативните актове. Кандидатът обръща внимание на създаването на благоприятна среда за работа и поддържането на екипния принцип в колектива. Предвижда се продължаване на изградените добри практики в работата на Районен съд – Троян за повишаване на общественото доверие. Като важна част от дейността на съда се откроява поддържането на добри работни взаимоотношения с другите органи на съдебната власт, адвокатурата, централната и местна изпълнителна власт. С набелязаните цели и мерки за тяхното постигане съдия Гатева планира повишаване на гаранциите за ефективността, прозрачността и независимостта на правораздавателната дейност, за осигуряване в максимална степен на достъп до правосъдие.

Въпроси към кандидата поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Севдалин Мавров – членове на Съдийската колегия на ВСС. Те поискаха мнение за реформата на съдебната карта, за резултатите от приложението на Системата за измерване на натовареността на съдиите, за работата по нередовни молби на граждани, относно съдебната практиката и дейността на вещите лица, както и за усилията на съда за повишаване на правната култура на подрастващите.

„Аз съм длъжна да защитя съда си. Ние имаме служители, шофьори, магистрати, тези хора, ако си загубят работата, ще отидат в други градове. Виждате, в София не винаги се искат колеги от провинцията. Проблемът ще е за хората“, отговори съдия Гатева.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Гатева заявиха Цветинка Пашкунова и Красимир Шекерджиев – членове на Съдийската колегия, които отбелязаха, дадената от съдиите подкрепа за нейната кандидатура, успешния административен опит и приноса ѝ за постигнатото от съда.

PARAGARAFF22

снимка ТР21

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button