1095.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания

През четвъртото тримесечие на 2018 г. 1 095.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 84.1%, са пътували само в страната, 14.5% – само в чужбина, а 1.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава със 17.6%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за
храна – 38.9%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 41.9% .

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно
лице на възраст 15 и повече навършени години е 161.57 лв. в страната и 515.11 лв. в чужбина

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 154.92 лв. в
страната и 1 192.41 лв. в чужбина

От 2012 г. статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за
туризъм на населението се извършва в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския
парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на
Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на
Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за
качеството и предаването на данните.
Изследването е представително и се провежда въз основа на извадка от домакинствата в
страната. Обект на изследването е населението на възраст 15 и повече навършени години в
България. Анкетират се всички лица от домакинствата, които са попаднали в извадката. За оценка
на резултатите от изследването са използвани данни от текущата демографска статистика за
населението на страната на възраст 15 и повече навършени години по местоживеене (градове и
села), пол и възрастови групи към края на 2017 година.
Туристическо пътуване – всяко лично или професионално пътуване на хора извън мястото,
в което живеят, за период не повече от една година и чиято основна цел не е извършване на дейност
срещу заплащане.
Туристическите пътувания могат да бъдат:
Лични – почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, обучение,
религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други.
Професионални – командировки, сключване на сделки, участие в конференции, конгреси и
други.
Посетител – всеки пътуващ, пристигащ на място, което не е неговата обичайна среда, за не
повече от една година и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане. Хората,
пътуващи ежедневно или седмично за работа, обучение, пазаруване, посещение на лекар и др., се
изключват от определението за посетител.
Обичайната среда на един човек включва както местата, разположени в близост до
жилището му, така и местата, посещавани често от него. Понятието „обичайна среда“ има две
измерения – съседство и честота на посещенията. Местата, разположени близо до мястото на
живеене на един човек, са част от неговата обичайна среда дори ако те се посещават рядко –
например ако мястото, където се намира вилата или къщата за почивка, е разположено близо до
жилището, но се посещава рядко, то е част от обичайната среда за даден човек.

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close