Наргис Михайлова е назначена за здравен медиатор в Община Ловеч

От 1 април в Община Ловеч има назначен здравен медиатор – това е Наргис Алекова Михайлова. Тя е избрана след проведен конкурс и заема длъжността за втори път в общината.

Наргис Михайлова е първият здравен медиатор в община Ловеч, когато през месец март 2007 г., във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, в община Ловеч са назначени двама здравни медиатора. Тя е с дългогодишен стаж и опит – до декември 2011 г. работи в община Ловеч, след което в периода 2014-март 2019 г. изпълнява длъжността здравен медиатор в община Троян.

Наргис  Михайлова е преминала специален курс на обучение, по Проект на Програма ФАР „Осигуряване на достъп на ромското малцинство до здравеопазване“, за който има издаден сертификат. Участвала е и в редица обучения и курсове. Член е на Управителният съвет на Националната мрежа на здравните медиатори в България и областен отговорник за област Ловеч.

Основната дейност на здравният медиатор е посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи от населението и извършване на здравно-образователна дейност за профилактика на заболяванията.  Оказване на съдействие и помощ при осъществяване комуникациите с Регионална здравноосигурителна каса, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ и Комисия за защита от дискриминация.

Конкретната работа на здравният медиатор е насочена към по-пълно обхващане на ромското население в общината от здравно-профилактичните дейности на РЗИ, личните лекари и оказване на съдействие за получаване на качествена  лекарска помощ. Повишаване на нивото на имунизациите сред уязвимите общности, участие в национални кампании за извънредни имунизации. Подобряване на достъпа до здравни и социални услуги, чрез активно посредничество. Подобряване на взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвими общности. Повишаване на здравната култура и информираността на населението по важни за общността въпроси, чрез работа по индивидуални случаи и работа с групи (здравно-информационни срещи с лекари-специалисти, здравни институции, РЗИ). Застъпнически действия за осигуряване на безплатни прегледи за здравно-неосигурени бременни жени и млади майки. Застъпнически действия при неправомерно взимане на такси за прегледи. Координация на профилактични прегледи с мобилни здравни кабинети – предварително информиране и мотивиране на населението

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button