Кметът на Община Троян свиква консултации за съставите на ОИК

Съгласно Заповед № 933 от 31.07.2019 г. на Кмета на Община Троян

ИЗБОРИ 2019

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., насрочени с Указ № 163 от 10.07.2019. г. (ДВ, бр. 56 от 16.07.2019  г.) на Президента на Република България, на основание чл. 75, ал. 1 и сл. от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, на 20 август г. /вторник/ в 14,00 ч. в кабинета на Кмета на Община Троян, ще се  проведат консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия за територията на Община Троян.

Съгласно чл. 75, ал. 3 от Изборния кодекс и т.3 от Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия при консултациите участващите партии и коалиции представят:

  1. писмено предложение за състав на Общинска избирателна комисия, което съдържа, имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалиция, която ги предлага, както и телефон за връзка  с предложеното за член на ОИК лице;
  2. заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019 г. /датата на насрочване на изборите/, или заверено от представителя на коалицията решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение /в случай, че все още няма издадена диплома/, удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
  5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на Общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.
  6. декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на Общинска избирателна комисия и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс ( Приложение 1, към Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия).

 

Общият брой на членовете на Общинска избирателна комисия, съгласно т. 11.1. от Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар, се определя според броя на избирателните секции на територията на общината. За Община Троян те са до 150 избирателни секции и следователно броят на членовете на Общинска избирателна комисия е 11 членове.

 

Съгласно т. 12.1 от Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, съставът на ОИК с 11 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3, е както следва: за партия ГЕРБ – 4 членове; за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 1 член; за партия „ДПС” – 1 член; за партия „Воля“ – 1 член. Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 12 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в случая това е коалиция „Обединени патриоти“) и ОИК става 13 членове.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. г. на Централна избирателна комисия. Виж тук
  2. Приложение 1 към Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. г. на Централна избирателна комисия. Изтегли от тук

 

 

С уважение,

 

И.Д.КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Съгласно Заповед № 933 от 31.07.2019 г. на Кмета на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button